Neder­land zet de Cita­del­poort in Gent in de bloe­men

Ambas­sa­deur Mary­em van den Heu­vel bood gis­te­ren de gede­co­reer­de poort aan tij­dens de Flo­ra­li­ën. De Cita­del­poort, ook wel de Wil­lem­poort of Hol­land­poort genaamd, is een over­blijf­sel van de Cita­del die door Koning Wil­lem I werd gebouwd ten tij­de van het Ver­e­nigd Konink­rijk der Neder­lan­den. De gede­co­reer­de poort is een cre­a­tie van het inter­na­ti­o­naal beken­de flo­ris­ten­duo Flo­ri­an Seyd en […]

Pro­vin­cie Lim­burg in Bel­gië pro­moot pes­ti­ci­den­vrij open­baar groen

De pro­vin­cie Lim­burg pakt bin­nen­kort uit met opval­len­de bor­den op open­ba­re plaat­sen met de slo­gan ‘Wij wil­len Lim­burg niet ver­pes­ti­ci­den. Jij toch ook niet?’. Op die manier wil de pro­vin­cie zowel de open­ba­re bestu­ren als de bur­gers bewust­ma­ken van de geva­ren van pes­ti­ci­den. Naast die cam­pag­ne gaat het Cen­trum Duur­zaam Groen ook gra­tis advies geven […]

Trein­wa­gon in Gent demon­streert groen dak

De mees­te recht­streek­se posi­tie­ve effec­ten  van ‘groen’ op de leef­om­ge­ving, zoals ver­be­ter­de  lucht­kwa­li­teit, psy­chisch wel­be­vin­den van men­sen, zijn bekend. Maar ook ande­re manie­ren waar­op beplan­ting maat­schap­pe­lijk kan wor­den inge­zet krij­gen steeds meer aan­dacht. Juist nu door kli­maat­ver­an­de­ring ste­de­lij­ke gebie­den vaak kam­pen met water­over­last, ver­oor­zaakt door ‘tro­pi­sche’ regen­bui­en, zien we over­al expe­ri­men­ten met water­ber­ging met behulp […]