Trein­wa­gon in Gent demon­streert groen dak

De mees­te recht­streek­se posi­tie­ve effec­ten  van ‘groen’ op de leef­om­ge­ving, zoals ver­be­ter­de  lucht­kwa­li­teit, psy­chisch wel­be­vin­den van men­sen, zijn bekend. Maar ook ande­re manie­ren waar­op beplan­ting maat­schap­pe­lijk kan wor­den inge­zet krij­gen steeds meer aan­dacht. Juist nu door kli­maat­ver­an­de­ring ste­de­lij­ke gebie­den vaak kam­pen met water­over­last, ver­oor­zaakt door ‘tro­pi­sche’ regen­bui­en, zien we over­al expe­ri­men­ten met water­ber­ging met behulp van ste­de­lijk groen.
Een ori­gi­ne­le manier om de moge­lijk­he­den van ‘groe­ne daken’ onder de aan­dacht te bren­gen von­den we in het Bel­gi­sche Gent. Daar staat in de Voor­ha­ven een trein­wa­gon met daar­op een groen dak. Bedrij­ven, aan­ne­mers en archi­tec­ten wor­den uit­ge­no­digd om er te komen kij­ken en zich te infor­me­ren over de moge­lijk­he­den. De groen­dak­wa­gon staat voor­lo­pig op zijn plek in de Gent­se Voor­ha­ven, maar zou in prin­ci­pe geschikt kun­nen zijn om waar dan ook de moge­lijk­he­den van groe­ne daken uit te dra­gen.
Door mid­del van ver­schil­len­de soor­ten beplan­ting en ver­har­ding, boven­op ween water­ber­gen­de laag, is een voor­beeld van een groen dak­land­schap gecre­ëerd. De water­ber­gen­de laag onder het groen bestaat uit krat­ten, waar­mee in totaal 135 liter water per m2 kan wor­den gebor­gen, water dat tij­dens dro­ge peri­o­des kan wor­den benut voor bevloei­ing. De rea­li­sa­tie van het dem­o­p­ro­ject kwam tot stand in samen­wer­king met De Dak­dok­ters en Per­ma­void Limi­ted uit Neder­land.