Inwo­ners Sticht­se Vecht den­ken mee over onder­houd open­ba­re ruim­te

Op 7 juni, wordt het IBOR beleids­plan bespro­ken in de raads­com­mis­sie. IBOR staat voor Inte­graal beheer open­ba­re ruim­te. Gemeen­te Sticht­se Vecht sluit op 1 janu­a­ri 2017 nieu­we con­trac­ten af voor een groot deel van het onder­houd aan de open­ba­re ruim­te. Die con­trac­ten gaan bij­voor­beeld over het onder­houd van het groen, straat­meu­bi­lair en rei­ni­ging, maar ook […]

Groen­ma­ni­fest basis voor Drents pro­vin­ci­aal beleid

Gede­pu­teer­de sta­ten van Dren­the heb­ben beslo­ten de ambi­tie uit het Groen­ma­ni­fest als uit­gangs­punt te nemen voor pro­vin­ci­aal beleid. GS ver­wach­ten met 3.500 ha nieu­we natuur tot 2027 een goed func­ti­o­ne­ren­de EHS van 15.500 ha te kun­nen rea­li­se­ren. Daar­naast voor­zien zij met het vast­stel­len van het inte­rim-beleids­­­ka­­der stik­stof de ver­gun­ning­ver­le­ning weer los te trek­ken. De part­ners […]

Bomenstich­ting orga­ni­seert con­gres ‘Groen­blij­vend Beleid’

Op don­der­dag 20 mei orga­ni­seert de Bomenstich­ting in samen­wer­king met Hoge­school Van Hall Laren­stein een mid­dag­con­gres in Velp. Voor over­he­den en ande­re groe­ne beleids­ma­kers. Het con­gres bestrijkt drie actu­e­le thema’s. Gemeen­te­lijk bomen­be­leid: stap­pen in de groe­ne rich­ting; De inte­gra­tie van Bou­wen en Bomen: aan­dacht voor robuust groen in de bouw­we­reld; Bur­ger­ini­ti­a­tie­ven: hoe ermee om te […]