Berichten

Op 7 juni, wordt het IBOR beleidsplan besproken in de raadscommissie. IBOR staat voor Integraal beheer openbare ruimte. Gemeente Stichtse Vecht sluit op 1 januari 2017 nieuwe contracten af voor een groot deel van het onderhoud aan de openbare ruimte. Die contracten gaan bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen, straatmeubilair en reiniging, maar ook over het uitvoeren van werkzaamheden aan wegen, bruggen, en viaducten. De uitgangspunten voor de nieuwe contracten zijn nu vastgelegd in het beleidsplan.

Mening van inwoners 

Wethouder Eric Balemans: “Voor het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het onderhoud van het gras, de speelvoorzieningen en de wegen in woonwijken, is een beperkt budget beschikbaar. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat doen wij niet vanachter onze computer, maar in gesprek met de mensen zelf. Zij kennen hun eigen leefomgeving het beste en weten wat zij belangrijk vinden.”  Om inwoners mee te laten denken heeft de gemeente op 23 april jl. straatgesprekken gevoerd en een online enquête uitgezet. Dat leverde ruim 200 reacties op. De resultaten zijn verwerkt in het beleidsplan en zijn richtinggevend voor de aannemers die vanaf 2017 in gesprek gaan met omwonenden. “Ook wanneer de contracten gesloten zijn, is er dus nog volop ruimte voor de bewoners ter plekke om met de aannemer in gesprek te gaan.”, aldus wethouder Eric Balemans.
Resultaten 

Alle kernen zijn vertegenwoordigd onder de respondenten. Veel mensen geven aan tevreden te zijn over de openbare ruimte van Stichtse Vecht. Als kwaliteiten komen vooral het historische karakter en groene karakter van de Vecht naar voren. In negatieve zin wordt vaak de inrichting van een specifieke plek aangehaald, vaak in relatie met verkeersveiligheid. Een groot deel van de respondenten geeft aan zelf actief te willen zijn om hun eigen leefomgeving op te fleuren, op te schonen of het groen daarvan te onderhouden. Ook blijkt dat duurzame maatregelen in het beheer van de openbare ruimte als waardevol gezien worden. Meer bloemenweides/ biodiversiteit, gescheiden inzamelen van afval en natuurlijke manieren (zoals schapen die het gras maaien) om de openbare ruimte te beheren, kunnen rekenen op steun van de inwoners.
De gemeente verwacht met de nieuwe contracten het beheer van de openbare ruimte effectief uit te kunnen laten voeren. Dat wil zij doen met oog voor de betrokkenheid van burgers bij hun woonomgeving, sociale samenhang, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel.
Besluitvorming
De commissie bespreekt het beleidsplan op 7 juni, op 5 juli wordt het besproken in de gemeenteraad. Kort daarna zal de aanbesteding op Tendernet gepubliceerd worden. De contracten gaan in op 1 januari 2017.

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten de ambitie uit het Groenmanifest als uitgangspunt te nemen voor provinciaal beleid. GS verwachten met 3.500 ha nieuwe natuur tot 2027 een goed functionerende EHS van 15.500 ha te kunnen realiseren.

Daarnaast voorzien zij met het vaststellen van het interim-beleidskader stikstof de vergunningverlening weer los te trekken. De partners van het Groenmanifest hebben het denkraam voor de EHS geschetst en de hoofdlijnen voor een interim-beleidskader stikstof. Hiermee willen zij zekerheid en continuïteit voor lange termijn doelen en investeringen op het platteland.

Breed draagvlak
Gedeputeerde natuur en landbouw Rein Munniksma ziet dat met het vaststellen van het Groenmanifest het eerste punt uit het collegeprogramma wordt opgepakt: “De maatschappelijke partners hebben op het juiste moment het Groenmanifest aangeboden, het is in het collegeprogramma expliciet benoemd. Door het Groenmanifest als uitgangspunt te nemen voor ons beleid, creëren we een toekomstbestendige landbouw en een robuuste natuur. Bovendien weten we ons bij de verdere uitwerking verzekerd van een breed draagvlak bij onze partners”.

Herijking van EHS
De herijking van de EHS heeft als basis lopende verplichtingen, verplichtingen vanuit Natura 2000, biodiversiteit en de Kaderrichtlijn Water. In de gesprekken die met het Rijk plaats vinden, wordt de ambitie uit het Groenmanifest ingebracht. Gedeputeerde Munniksma verwacht dat door de beperkte financiële armslag van het Rijk, waarbij het beheer van de EHS al een grote opgave is, een bijstelling van de EHS van 18.000 ha naar 15.500 ha een realistische ambitie is.

Bedrijfsontwikkeling
Het interim-beleidskader stikstof geeft de veehouderijen in Drenthe meer mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Bovendien is het positief voor de natuur, omdat het uitgangspunt op termijn een lagere ammoniakemissie is. De afweging of activiteiten weer kunnen worden toegestaan zullen op gebiedsniveau plaats vinden. De verwachting is dat de landelijke afspraken over het Programmatisch Aanpak Stikstof aan het einde van dit jaar bekend worden.

Doel Groenmanifest
Het Groenmanifest is opgesteld door LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het gezamenlijk doel van het Groenmanifest is ontwikkelingsruimte voor een robuuste en duurzame landbouw, hoge biodiversiteit, een goed functionerende EHS en leefomgevingskwaliteit in een vitaal platteland.

Bron:
Provincie Drenthe

Op donderdag 20 mei organiseert de Bomenstichting in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een middagcongres in Velp. Voor overheden en andere groene beleidsmakers. Het congres bestrijkt drie actuele thema’s.

  • Gemeentelijk bomenbeleid: stappen in de groene richting;
  • De integratie van Bouwen en Bomen: aandacht voor robuust groen in de bouwwereld;
  • Burgerinitiatieven: hoe ermee om te gaan?.

Sprekers zijn onder meer  Edwin Koot (Bomenstichting), Henk Kuijpers (gemeente Apeldoorn), Peter Fraanje (Bouwend Nederland), Kees Jan de Vet (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Kees Joosse (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij).

Bekijk hier het complete programma »

Het programma vangt aan om 13.30 uur en vanaf 12.30 bent u welkom voor een lunch.
Het programma sluit tegen 17 uur af met een receptie.

U kunt zich in week 19 nog aanmelden. Dat kan per post met een antwoordkaart (printen vanaf www.bomenstichting.nl) maar ook door een e- mail aan info@bomenstichting.nl te versturen met uw gegevens. De gevraagde gegevens zijn:

Naam organisatie, persoon, adres, telefoonnummer en deelnemer volle prijs (€ 230,-) of kortingstarief (€ 185,-). Het kortingstarief geldt voor donateurs, beheerderabonnees en bedrijvensponsors van de Bomenstichting.