Groen­ma­ni­fest basis voor Drents pro­vin­ci­aal beleid

Gede­pu­teer­de sta­ten van Dren­the heb­ben beslo­ten de ambi­tie uit het Groen­ma­ni­fest als uit­gangs­punt te nemen voor pro­vin­ci­aal beleid. GS ver­wach­ten met 3.500 ha nieu­we natuur tot 2027 een goed func­ti­o­ne­ren­de EHS van 15.500 ha te kun­nen rea­li­se­ren.

Daar­naast voor­zien zij met het vast­stel­len van het inte­rim-beleids­ka­der stik­stof de ver­gun­ning­ver­le­ning weer los te trek­ken. De part­ners van het Groen­ma­ni­fest heb­ben het denk­raam voor de EHS geschetst en de hoofd­lij­nen voor een inte­rim-beleids­ka­der stik­stof. Hier­mee wil­len zij zeker­heid en continuïteit voor lan­ge ter­mijn doe­len en inves­te­rin­gen op het plat­te­land.

Breed draag­vlak
Gede­pu­teer­de natuur en land­bouw Rein Mun­niks­ma ziet dat met het vast­stel­len van het Groen­ma­ni­fest het eer­ste punt uit het col­le­ge­pro­gram­ma wordt opge­pakt: “De maat­schap­pe­lij­ke part­ners heb­ben op het juis­te moment het Groen­ma­ni­fest aan­ge­bo­den, het is in het col­le­ge­pro­gram­ma expli­ciet benoemd. Door het Groen­ma­ni­fest als uit­gangs­punt te nemen voor ons beleid, creëren we een toe­komst­be­sten­di­ge land­bouw en een robuus­te natuur. Boven­dien weten we ons bij de ver­de­re uit­wer­king ver­ze­kerd van een breed draag­vlak bij onze part­ners”.

Her­ij­king van EHS
De her­ij­king van de EHS heeft als basis lopen­de ver­plich­tin­gen, ver­plich­tin­gen van­uit Natu­ra 2000, bio­di­ver­si­teit en de Kader­richt­lijn Water. In de gesprek­ken die met het Rijk plaats vin­den, wordt de ambi­tie uit het Groen­ma­ni­fest inge­bracht. Gede­pu­teer­de Mun­niks­ma ver­wacht dat door de beperk­te financiële arm­slag van het Rijk, waar­bij het beheer van de EHS al een gro­te opga­ve is, een bij­stel­ling van de EHS van 18.000 ha naar 15.500 ha een rea­lis­ti­sche ambi­tie is.

Bedrijfs­ont­wik­ke­ling
Het inte­rim-beleids­ka­der stik­stof geeft de vee­hou­de­rij­en in Dren­the meer moge­lijk­he­den voor bedrijfs­ont­wik­ke­ling. Boven­dien is het posi­tief voor de natuur, omdat het uit­gangs­punt op ter­mijn een lage­re ammo­ni­ak­emis­sie is. De afwe­ging of acti­vi­tei­ten weer kun­nen wor­den toe­ge­staan zul­len op gebieds­ni­veau plaats vin­den. De ver­wach­ting is dat de lan­de­lij­ke afspra­ken over het Pro­gram­ma­tisch Aan­pak Stik­stof aan het ein­de van dit jaar bekend wor­den.

Doel Groen­ma­ni­fest
Het Groen­ma­ni­fest is opge­steld door LTO Noord, Natuur- en Mili­eu­fe­de­ra­tie Dren­the, Het Drent­se Land­schap, Natuur­mo­nu­men­ten en Staats­bos­be­heer. Het geza­men­lijk doel van het Groen­ma­ni­fest is ont­wik­ke­lings­ruim­te voor een robuus­te en duur­za­me land­bouw, hoge bio­di­ver­si­teit, een goed func­ti­o­ne­ren­de EHS en leef­om­ge­vings­kwa­li­teit in een vitaal plat­te­land.

Bron:
Pro­vin­cie Dren­the