Groenmanifest basis voor Drents provinciaal beleid

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten de ambitie uit het Groenmanifest als uitgangspunt te nemen voor provinciaal beleid. GS verwachten met 3.500 ha nieuwe natuur tot 2027 een goed functionerende EHS van 15.500 ha te kunnen realiseren.

Daarnaast voorzien zij met het vaststellen van het interim-beleidskader stikstof de vergunningverlening weer los te trekken. De partners van het Groenmanifest hebben het denkraam voor de EHS geschetst en de hoofdlijnen voor een interim-beleidskader stikstof. Hiermee willen zij zekerheid en continuïteit voor lange termijn doelen en investeringen op het platteland.

Breed draagvlak
Gedeputeerde natuur en landbouw Rein Munniksma ziet dat met het vaststellen van het Groenmanifest het eerste punt uit het collegeprogramma wordt opgepakt: “De maatschappelijke partners hebben op het juiste moment het Groenmanifest aangeboden, het is in het collegeprogramma expliciet benoemd. Door het Groenmanifest als uitgangspunt te nemen voor ons beleid, creëren we een toekomstbestendige landbouw en een robuuste natuur. Bovendien weten we ons bij de verdere uitwerking verzekerd van een breed draagvlak bij onze partners”.

Herijking van EHS
De herijking van de EHS heeft als basis lopende verplichtingen, verplichtingen vanuit Natura 2000, biodiversiteit en de Kaderrichtlijn Water. In de gesprekken die met het Rijk plaats vinden, wordt de ambitie uit het Groenmanifest ingebracht. Gedeputeerde Munniksma verwacht dat door de beperkte financiële armslag van het Rijk, waarbij het beheer van de EHS al een grote opgave is, een bijstelling van de EHS van 18.000 ha naar 15.500 ha een realistische ambitie is.

Bedrijfsontwikkeling
Het interim-beleidskader stikstof geeft de veehouderijen in Drenthe meer mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Bovendien is het positief voor de natuur, omdat het uitgangspunt op termijn een lagere ammoniakemissie is. De afweging of activiteiten weer kunnen worden toegestaan zullen op gebiedsniveau plaats vinden. De verwachting is dat de landelijke afspraken over het Programmatisch Aanpak Stikstof aan het einde van dit jaar bekend worden.

Doel Groenmanifest
Het Groenmanifest is opgesteld door LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het gezamenlijk doel van het Groenmanifest is ontwikkelingsruimte voor een robuuste en duurzame landbouw, hoge biodiversiteit, een goed functionerende EHS en leefomgevingskwaliteit in een vitaal platteland.

Bron:
Provincie Drenthe