Vier groe­ne vra­gen aan … Henk Raaij­ma­kers

Henk Raaij­ma­kers Voor­zit­ter van de LTO vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Twaalf jaar gele­den, tij­dens de Flo­ri­a­de, is De Groe­ne Stad geïn­tro­du­ceerd. Er is sinds­dien een hoop ver­an­derd, zo is onder ande­re het Pro­duct­schap Tuin­bouw opge­he­ven. Het ‘merk’ dat we […]

Sub­si­die­re­ge­ling voor bio­di­ver­si­teit en bedrijfs­le­ven

Van­af 1 augus­tus 2012 kun­nen bedrij­ven sub­si­die aan­vra­gen voor plan­nen om de druk van hun bedrijf op de natuur te ver­min­de­ren. De rege­ling komt voort uit een Green Deal die minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I) een half jaar gele­den heeft geslo­ten met het Plat­form Bio­di­ver­si­teit, Eco­sys­te­men en Eco­no­mie (BEE). De sub­si­die […]

Indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan pro­fi­te­ren van De Groe­ne Stad

Groe­ne pro­duc­ten heb­ben een posi­tief effect op de gezond­heid en het wel­zijn van bur­gers. Dat is de filo­so­fie ach­ter De Groe­ne Stad. Het indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan hier voor­de­len uit halen, aldus pro­ject­lei­der Roel van Dijk van de Groe­ne Stad (acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land). Van Dijk schrijft dit op de opi­nie­pa­gi­na van het Agra­risch Dag­blad. […]