Berichten

Henk Raaijmakers
Voorzitter van de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten
 
1. Waarom vindt u het belangrijk dat ‘De Groene Stad’ nieuw leven is ingeblazen?
Twaalf jaar geleden, tijdens de Floriade, is De Groene Stad geïntroduceerd. Er is sindsdien een hoop veranderd, zo is onder andere het Productschap Tuinbouw opgeheven. Het ‘merk’ dat we met De Groene Stad hebben opgebouwd is echter zo sterk – ook internationaal- dat het kapitaalvernietiging zou zijn geweest als we De Groene Stad geen nieuw leven hadden ingeblazen. Daarnaast blijft de boodschap van De Groene Stad actueel, zo niet steeds actueler. Binnen enkele jaren woont 60 tot 80% van de mensen in steden. Het vergroenen van onze steden en het werken aan groene verbindingen met het platteland, is noodzakelijk als we de stad leefbaar en de mensen gezond willen houden.
2. Wat zijn voor LTO de belangrijkste doelstellingen voor en van De Groene Stad?
De Groene Stad is voor ons echt een uithangbord voor alles wat er op ‘groen gebied’ gebeurt. Denk daarbij aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieve groenprojecten die hier worden verzameld en onder de aandacht worden gebracht, maar ook het tonen van succesvolle groene burgerinitiatieven. Zodoende kan De Groene Stad overheden, beleidsmakers en burgers motiveren en inspireren om meer met groen te doen.
3. Welke rol speelt LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in dit geheel?
Het mooie aan dit samenwerkingsverband –langs de lijnen van iVerde- is dat er binnen De Groene Stad door de gehele groene keten integraal wordt samengewerkt, van de boomkwekers tot de handelaren tot de hoveniers die het groen uiteindelijk onderhouden. Het resultaat van onze groene inzet is natuurlijk vele malen groter wanneer een hele sector dezelfde boodschap uitdraagt. Meer specifiek kunnen wij als LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten binnen dit partnerschap onze expertise over de juiste toepassingen van groen (bijvoorbeeld: ‘Welke boom zet je op welke plaats?’) en onze kennis van nieuwe soorten inbrengen.
4. Hoe ziet u de ambities van The Green City in dit verband?
Nederland is de grootste exporteur van boomkwekerijproducten ter wereld! Dat betekent automatisch dat er in ons land een enorme kennis over groen en groene toepassingen is en ik vind dat Nederland daarom op dit terrein bij uitstek kan fungeren als gidsland voor de rest van de wereld. Door de goede Nederlandse handelscontacten is er een enorm netwerk ontstaan waarmee wij onze groene kennis kunnen doorgeven. En dat is nodig ook. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad, met alle problemen van dien. Om onze steden wereldwijd toekomstbestendig en leefbaar te houden, is know-how nodig en die hebben wij in huis. Met The Green City kunnen we deze kennis aan de volgende generaties doorgeven

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk van hun bedrijf op de natuur te verminderen. De regeling komt voort uit een Green Deal die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een half jaar geleden heeft gesloten met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).
De subsidie is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. De bedrijven moeten afkomstig zijn uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. Per project wordt niet meer dan een half miljoen euro uitgekeerd. In totaal is er €2,5 miljoen beschikbaar voor de projecten. Het budget is beschikbaar gesteld door het het ministerie van EL&I.
Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie
De subsidieregeling is ontworpen door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE), in samenwerking met het ministerie van EL&I. Het Platform is begin 2011 op initiatief van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN NL) en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Groene producten hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van burgers. Dat is de filosofie achter De Groene Stad. Het individuele bedrijfsleven kan hier voordelen uit halen, aldus projectleider Roel van Dijk van de Groene Stad (activiteit van Plant Publicity Holland). Van Dijk schrijft dit op de opiniepagina van het Agrarisch Dagblad.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw benadrukte in het onlangs verschenen vakblad Flora Culture International dat het openbaar groen het fundament van ons bestaan vormt. Vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het groene product vertegenwoordigt, kost het uiteindelijk ook nog niets. Bleker: ”Iedereen kan van De Groene Stad profiteren, van de tuinbouwsector tot aan de burger toe.” De staatssecretaris ondersteunt dan ook de initiatiefnemers, waaronder de promotieorganisatie Plant Publicity Holland, om De Groene Stad wereldwijd te promoten.
Het groene product maakt hét verschil in het stedelijk gebied.

Effect op gezondheid
De filosofie van De Groene Stad is gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Deze toont aan dat groene producten een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van burgers. Daarnaast vervult groen een belangrijke positieve rol bij klimaatverandering zoals overtollige neerslag en slechte luchtkwaliteit.

Integrale visie
De kracht van De Groene Stad is dat het een integrale visie is met een toegevoegde waarde voor andere disciplines in de stedenbouwkundige ontwikkeling, zoals architectuur, bouw, waterbeheer, klimatologie en stedenbouw. Het groene product neemt daarin dé centrale positie.

Tuinbouwproducten
Tuinbouwproducten, zoals bomen, planten, bloemen, bollen, groenten en fruit, maar ook landbouwproducten, denk aan stadslandbouw, vertegenwoordigen een belangrijke toegevoegde waarde voor het woon- en werkklimaat in het stedelijk gebied. Niet onbelangrijk als men weet dat de helft van de wereldbevolking in steden woont en dat dit aantal drastisch toeneemt.

Eén van de negen topsectoren
De tuinbouwsector is een van de sectoren waarin Nederland sterk is. Het kabinet heeft deze sector dan ook aangewezen als één van de negen topsectoren, waarbij De Groene Stad expliciet is opgenomen in de visie.

“Investeren in De Groene Stad is investeren een gezonde economie”
Bleker: ”De Groene Stad visie past in mijn beleid. Investeren in De Groene Stad is investeren in een gezonde bevolking en een gezonde economie, met een hoge financiële en maatschappelijk rendement. Dus laten we onze kansen nemen”.

Individuele bedrijfsleven
Wanneer het individuele bedrijfsleven deze visie toepast in zijn marketingstrategie in combinatie met zijn eigen productkennis met betrekking tot ’de juiste boom op de juiste plaats’, kan hij hiermee zijn voordeel doen in binnen- en buitenland. Optimaal wordt er dan gebruik gemaakt van de generieke boodschap van De Groene Stad namelijk het benutten van de multifunctionele waarde van groen als een product met toegevoegde maatschappelijke, economische en functionele waarde in combinatie met individuele productkennis.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.