Indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan pro­fi­te­ren van De Groe­ne Stad

Groe­ne pro­duc­ten heb­ben een posi­tief effect op de gezond­heid en het wel­zijn van bur­gers. Dat is de filo­so­fie ach­ter De Groe­ne Stad. Het indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan hier voor­de­len uit halen, aldus pro­ject­lei­der Roel van Dijk van de Groe­ne Stad (acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land). Van Dijk schrijft dit op de opi­nie­pa­gi­na van het Agra­risch Dag­blad.

Staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van land­bouw bena­druk­te in het onlangs ver­sche­nen vak­blad Flo­ra Cul­tu­re Inter­na­ti­o­nal dat het open­baar groen het fun­da­ment van ons bestaan vormt. Van­we­ge de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de die het groe­ne pro­duct ver­te­gen­woor­digt, kost het uit­ein­de­lijk ook nog niets. Ble­ker: ”Iedereen kan van De Groe­ne Stad pro­fi­te­ren, van de tuin­bouw­sec­tor tot aan de bur­ger toe.” De staats­se­cre­ta­ris onder­steunt dan ook de ini­ti­a­tief­ne­mers, waar­on­der de pro­mo­tie­or­ga­ni­sa­tie Plant Publi­ci­ty Hol­land, om De Groe­ne Stad wereld­wijd te pro­mo­ten.
Het groe­ne pro­duct maakt hét ver­schil in het ste­de­lijk gebied.

Effect op gezond­heid
De filo­so­fie van De Groe­ne Stad is geba­seerd op weten­schap­pe­lij­ke infor­ma­tie. Deze toont aan dat groe­ne pro­duc­ten een posi­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van bur­gers. Daar­naast ver­vult groen een belang­rij­ke posi­tie­ve rol bij kli­maat­ver­an­de­ring zoals over­tol­li­ge neer­slag en slech­te lucht­kwa­li­teit.

Inte­gra­le visie
De kracht van De Groe­ne Stad is dat het een inte­gra­le visie is met een toe­ge­voeg­de waar­de voor ande­re dis­ci­pli­nes in de ste­den­bouw­kun­di­ge ont­wik­ke­ling, zoals archi­tec­tuur, bouw, water­be­heer, kli­ma­to­lo­gie en ste­den­bouw. Het groe­ne pro­duct neemt daar­in dé cen­tra­le posi­tie.

Tuin­bouw­pro­duc­ten
Tuin­bouw­pro­duc­ten, zoals bomen, plan­ten, bloe­men, bol­len, groen­ten en fruit, maar ook land­bouw­pro­duc­ten, denk aan stads­land­bouw, ver­te­gen­woor­di­gen een belang­rij­ke toe­ge­voeg­de waar­de voor het woon- en werk­kli­maat in het ste­de­lijk gebied. Niet onbe­lang­rijk als men weet dat de helft van de wereld­be­vol­king in ste­den woont en dat dit aan­tal dras­tisch toe­neemt.

Eén van de negen top­sec­to­ren
De tuin­bouw­sec­tor is een van de sec­to­ren waar­in Neder­land sterk is. Het kabi­net heeft deze sec­tor dan ook aan­ge­we­zen als één van de negen top­sec­to­ren, waar­bij De Groe­ne Stad expli­ciet is opge­no­men in de visie.

“Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren een gezon­de eco­no­mie“
Ble­ker: ”De Groe­ne Stad visie past in mijn beleid. Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren in een gezon­de bevol­king en een gezon­de eco­no­mie, met een hoge financiële en maat­schap­pe­lijk ren­de­ment. Dus laten we onze kan­sen nemen”.

Indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven
Wan­neer het indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven deze visie toe­past in zijn mar­ke­ting­stra­te­gie in com­bi­na­tie met zijn eigen pro­duct­ken­nis met betrek­king tot ’de juis­te boom op de juis­te plaats’, kan hij hier­mee zijn voor­deel doen in bin­nen- en bui­ten­land. Opti­maal wordt er dan gebruik gemaakt van de gene­rie­ke bood­schap van De Groe­ne Stad name­lijk het benut­ten van de mul­ti­func­ti­o­ne­le waar­de van groen als een pro­duct met toe­ge­voeg­de maat­schap­pe­lij­ke, eco­no­mi­sche en func­ti­o­ne­le waar­de in com­bi­na­tie met indi­vi­du­e­le pro­duct­ken­nis.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.