Scho­lie­ren op de bres voor écht groen school­plein

Een groen school­plein, dat was hen beloofd. Milan van Roon (11 jaar) en Cato Rogaar (10 jaar) zit­ten in groep 8 van basis­school Mon­tes­so­ri Waals­dorp in Den Haag. Samen zijn zij een actie begon­nen om hun groen­plein nóg groe­ner te krij­gen. Vorig jaar ver­huis­de hun school naar een com­pleet nieuw gebouw, waar een groen school­plein […]

‘Zin­Tuin’ prik­kelt de zin­tui­gen

Bij ver­pleeg­huis Van Wij­c­ker­slooth in Oegst­geest is een beslo­ten bin­nen­tuin ont­wor­pen en aan­ge­legd voor de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche afde­ling. Bewo­ners met demen­tie kun­nen er op een vei­li­ge en ont­span­nen manier in con­tact komen met de natuur. Bij­zon­der is de samen­wer­king met de naast­ge­le­gen basis­school. De tuin is tot stand geko­men in opdracht van WWZ-Mari­­ën­stae­­te-Valent (WMV) en op […]

Basis­school Oss plant boom in kader van ‘Bomen voor School’

Basis­school Het Baken in Oss ont­vangt de eer­ste boom van het pro­ject ‘Bomen voor School’. Wet­hou­der Hoek­sema plant de eer­ste boom samen met tien leer­lin­gen op don­der­dag 12 april. Door dit pro­ject krij­gen tien basis­scho­len een extra boom op hun school­plein. Scho­len met wei­nig groen op hun school­plein doen mee met dit pro­ject. Het plan­ten […]

Bel­gi­sche basis­school plant groe­ne Won­der­tuin aan

Basis­school De Won­der­fluit in het Bel­gi­sche Sint-Amands­­berg wil­len met de leer­lin­gen, hun leer­krach­ten en hun ouders de beton­nen speel­plaats omto­ve­ren tot een avon­tuur­lij­ke won­der­tuin. Het pro­ject ‘De Won­der­tuin’ is ont­spro­ten uit de filo­so­fie dat kin­de­ren nood heb­ben aan een natuur­lij­ke omge­ving om zich te kun­nen ont­plooi­en. Een enthou­si­as­te groep ouders en leer­krach­ten richt­ten een werk­groep […]