Jean­net­te Schreurs: Een kli­maat­be­sten­di­ge Stad zon­der groen? Ondenk­baar!

Jean­net­te Schreurs – werk­zaam als land­schaps­ar­chi­tect bij Copijn – steekt voort­va­rend van wal: ‘Een kli­maat­be­sten­di­ge stad zon­der groen? Ondenk­baar! Groen kan een enor­me bij­dra­ge leve­ren aan het leef­baar hou­den van ste­den. Wat je ook bedenkt, groen is altijd een belang­rijk onder­deel van de mix van maat­re­ge­len die je moet nemen. Groen is mul­ti­func­ti­o­neel. De natuur […]

Anna Yudi­na inspi­reert met haar nieuw­ste boek: De Groe­ne Stad

Anna Yudi­na is auteur van het boek ‘The Green City’ dat medio mei in een Neder­land­se ver­ta­ling ver­schijnt bij uit­ge­ve­rij TERRA.  ‘De Groe­ne Stad ver­kent nieu­we ont­wer­pop­los­sin­gen, archi­tec­to­ni­sche vor­men en ruim­te­lij­ke visies van archi­tec­ten en stads­ont­wik­ke­laars die de intel­li­gen­tie, schoon­heid en gul­heid van de natuur tot bond­ge­noot maken’. Het is een citaat van Anna Yudi­na, […]

Kamer­lid Erik Ziengs (VVD): meer samen­wer­ken bij inves­te­rin­gen in ‘groen’

Erik Ziengs behar­tigt namens de VVD de por­te­feuil­le Eco­no­mi­sche Zaken, met daar­in uit­een­lo­pen­de dos­siers zoals mid­­den- en klein­be­drijf, ZZP-ers, terug­drin­ging las­­ten- en regel­druk, pro­duct en bedrijf­schap­pen, markt en over­heid maar ook recre­a­tie en toe­ris­me. Veel van zijn deel­por­te­feuil­les heb­ben raak­vlak­ken met groen beleid. Dat is dan ook een beleids­ter­rein waar­over Ziengs een dui­de­lij­ke visie heeft, […]