Het klinkt ietwat tegenstrijdig; bouwen en biodiversiteit. Bouwen gaat over het samenstellen van diverse dode materialen tot één object terwijl biodiversiteit gaat over ecosystemen die vanzelf groeien. De economie floreert op het moment en er moet daarom flink gebouwd worden om te wonen en te werken. Naast de beoogde 75.000 nieuwe woningen per jaar verrijzen nieuwe solarparken, infrastructurele projecten en bedrijfsterreinen als paddestoelen uit de grond. In de praktijk gaat de bouw nu vaak ten koste van bestaand groen en draagt weinig of niets bij aan biodiversiteit terwijl deze nu al zwaar onder druk staat onder toedoen van menselijke activiteiten. Zo hebben we te maken met een ongekende afname van natuur en biodiversiteit. Er wordt geschat dat in Nederland op sommige plekken al 75% van het vliegende insectenleven is verdwenen of zwaar onder druk staat. Het lijkt alsof we moeten kiezen tussen twee noodzakelijke behoeftes: er moet gebouwd worden terwijl we als mens ook sterk afhankelijk zijn van een florerende natuur. Het blijkt in de praktijk lastig om deze totaal verschillende zaken te combineren.
Wie is er nou verantwoordelijk voor natuur als biodiversiteit als die zo belangrijk is voor ons als mens? Het Rijk heeft het natuurbeheer als taak gedelegeerd naar de provincies en de gemeenten. De provincies doen hun best deze taak te vervullen, maar weten vaak niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Er zijn wel succesvolle projecten zoals ‘Ruimte voor de rivieren’, maar het eigenlijke doel daarvan is het veiliger en bestendiger maken van Nederland. Gemeenten worstelen ook erg met het thema natuur en hebben het bovendien al lastig genoeg met de andere opgaven die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘gasvrij maken’, de circulaire economie en het klimaatadaptief maken van de leefomgeving door middel van diverse stresstesten en alles wat erbij komt kijken. De natuurorganisaties hebben het de afgelopen jaren sterk laten liggen en werken ook niet goed samen. De groenvoorzieners bemoeien zich meer met de opgave in en rondom steden waar ze groen, of wat er van over is, vaak tegen kostprijs dienen aan te brengen. De realiteit is dat natuur en vooral biodiversiteit in Nederland het veelal af moet leggen tegen andere ‘belangrijkere’ thema’s zoals economische belangen, het faciliteren van multinationals en bijvoorbeeld grootschalige landbouw. Met andere woorden, natuur delft vaak het onderspit in Nederland.
Toch is het, ondanks de schijnbare tegenstelling, heel erg goed mogelijk bouwen en biodiversiteit te combineren. Het antwoord is natuurinclusief bouwen; het integreren van elementen aan de buitenkant van gebouwen waar dieren en planten kunnen leven. Door isolatie zijn er steeds minder hoekjes en gaten waar bijvoorbeeld mussen of zwaluwen hun nesten kunnen bouwen. Natuurinclusief bouwen ruimt plek in voor nestgelegenheden, groene gevels of groene daken zodat gebouwen opgaan in het stedelijke ecosysteem.
Dit soort kleine, maar belangrijke aanpassingen in het ontwerp zijn nog niet vanzelfsprekend. Dat kan het wel worden door deze opgave aan te vliegen op projectniveau en ambities en doelstellingen concreet vast te leggen in de uitvraag en het programma van eisen. Hoewel veel gemeenten denken niets voor te mogen schrijven is het wel degelijk mogelijk om zaken als natuur, biodiversiteit en groen met ecologische toegevoegde waarde af te dwingen. Sterker nog, veel projectontwikkelaars zouden hier graag aan bij willen dragen, maar missen duidelijke richtlijnen op dit vlak. Zaak is wel om in te zetten op integrale duurzame gebiedsontwikkeling waarbij alle aspecten van duurzaamheid aan bod komen en deze vervolgens ook middels heldere maatstaven, oftewel KPI’s, vast te leggen. Als duurzaamheid niet meetbaar is, kan er geen borging plaatsvinden van de eerder gestelde ambities en brokkelen eerder gestelde ambities af tot een bedenkelijk niveau. Met name groen en ecologie verworden dan vaak tot de bekende kostenpost en dragen in de praktijk weinig bij aan waarde voor flora en fauna.
Gelukkig zijn veel gemeenten en provincies steeds meer bezig met het zogenaamde ‘meekoppelen’ waarbij men inzet op het combineren van verschillende opgaven en doelstellingen binnen gebiedsontwikkeling. Ook een dergelijke aanpak kan een positieve bijdrage leveren aan het duurzaam vergroenen van de leefomgeving, mits wederom helder geformuleerde KPI’s worden toegepast en nageleefd.
Zo is het dus heel erg goed mogelijk om te komen tot verdichting in steden, infrastructuur en industrieterreinen terwijl die ontwikkelingen meetbaar bijdragen aan het in stand houden of zelfs het verbeteren van biodiversiteit. Ook zijn er steeds meer handvatten voorhanden om concreet invulling te geven aan deze opgave. Denk aan de Groene Agenda, De Levende Tuin, Gebiedslabeling, Operatie Steenbreek, de nieuwe Omgevingswet en Tijdelijke Natuur. Ook is er door RVO een prijsvraag in het leven geroepen om opdrachtgevers te belonen die het beste natuur in hun uitvraag weten in te bedden. Benieuwd naar inspiratie? Kijk dan eens op www.bouwenplusbiodiversiteit.nl

Het is mijn missie om de mens en de natuur weer in balans te brengen. We zijn onderdeel van het ecosysteem aarde en we gedragen ons daar nog niet naar. We hebben te maken met ernstige bedreigingen als opwarming van de aarde, het verdwijnen van regenwoud, plastic soup in onze oceanen. Toch merk ik, kijkend door mijn groene bril, dat er langzaam iets verandert. Daar word ik blij van!
Waar we vroeger vaak preekten voor eigen parochie begint er nu een veel bredere maatschappelijke interesse te ontstaan voor een groene en gezonde leefomgeving. Zo vorm ik met 170 wetenschappers, NGO’s, producenten, leveranciers en professionals een beweging die groen, duurzaamheid en een nieuwe wereld hoog op hun agenda hebben staan. Samen laten we zien dat je duurzaam kunt ontwerpen, inrichten en beheren met respect voor mens, dier en klimaat.
Onlangs presenteerde een grote bank op de Zuidas een circulaire tuin! Er is een nieuwe opleiding in de maak waarbij we ‘ambassadeurs voor de leefbare stad’ gaan opleiden, er is volop aandacht voor de Groene Stad en voor ons klimaat. Onlangs heb ik een workshop mogen geven aan 40 bewoners van nieuwbouw woningen die hadden gekozen voor een onderhoudsvriendelijke tuin met veel tegels en stenen. Na een goed en inspirerend gesprek merk je dan tot je plezier dat iedereen omgaat. De bewoners kiezen voor groen, voor een levende tuin en dat stemt me positief. Ook de verkoop van kamerplanten neemt toe en het aantal mensen dat zelf groenten en kruiden verbouwt eveneens. Het groene denken leidt tot onverwachte combinaties. Twee grote, concurrerende groene professionals hebben contact met elkaar gezocht met als doel een kleinere kweker te helpen. Ze garandeerden een bepaalde hoeveelheid omzet voor zijn product: duurzame planten zonder pot.
Ik zie een toekomst voor me waarbij groene professionals helpen steden te koelen, een bijdrage leveren aan de stedelijke voedselvoorziening en zorgen dat het in onze steden aangenaam, duurzaam en aantrekkelijk toeven wordt. Van decoratiegroen naar waarde, van schoffelaar naar environmentalist die zorgen voor een wereld in balans. Groen is hot en happening, maar dan moeten we wel als sector samen het verhaal gaan vertellen en vooral ook samen gaan werken in plaats van vasthouden aan onze bekende eilandjescultuur en het groene pluche.
Toch ben ik een blij mens en zie ik een verandering die groen is en die niet meer gestopt kan worden!

Steeds luider en steeds duidelijker wordt in de politieke discussie, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, de roep om een klimaatbewuste invulling van de openbare ruimte. Gelukkig speelt deze discussie ook een hoofdrol in Den Haag, in de aanloop naar de kabinetsformatie. We zien de tekenen van klimaatverandering om ons heen: droge periodes, afgewisseld met steeds heftiger regenbuien, waarbij het hemelwater niet meer beheerst kan worden afgevoerd.
Duidelijk is, dat de meest doelmatige manier om in onze openbare ruimte van om te gaan met, te strijden tegen de klimaatverandering, te vinden is in vergroening. We zullen toe moeten naar een nieuwe manier van denken over groen in en rondom steden. We hebben als mens de neiging onze leefomgeving te zien als maakbaar, waarbij het netheidscomplex ons steeds meer parten speelt. Tegelijk worstelen gemeenten met enerzijds de noodzaak zuinig te zijn, leidend tot korten op de groenbudgetten en anderzijds de politieke wens meer ruimte te reserveren voor milieu en klimaatbeleid.
Vanuit de historische praktijk, de ‘macht der gewoonte’, wordt er door gemeentelijke groenvoorzieners nog veel gewerkt met ‘decoratiegroen’, zoals ik dat wel eens noem. Groen voor het mooi, zonder een specifieke meerwaarde op het gebied van biodiversiteit of bijvoorbeeld het klimaat, maar vaak wel met veel onderhoud – dus ook kosten. Groen in onze leefomgeving heeft waarde, maar ik ben het daar niet altijd mee eens. Denk aan het eindeloos opkronen van bomen in de openbare ruimte en het almaar blijven bestrijden van onkruid terwijl je er ook naar zou kunnen kijken als gewildkruid.
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in 2014 de Rijksnatuurvisie uitgebracht, waarin een brug wordt geslagen tussen enerzijds de natuur beschermd, ver weg achter hekken en anderzijds de natuur om ons heen, tussen de huizen in een woonwijk, in een park of n wellicht een wijk, een park of op een bedrijfsterrein. De natuur, vindt de staatssecretaris, zou midden in de samenleving moeten staan en daar ben ik het helemaal mee eens!
Mede om dat te bereiken, natuur tussen de mensen, hebben we met een aantal partijen, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de ‘Greendeal’ gesloten, met als ondertitel: “1000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur”. De natuur als vriend in plaats van vijand, het kan echt! Het doel van de Greendeal is in de eerste plaats bewustwording bij alle partijen die te maken hebben met de ontwikkeling van groen in en rondom steden. Zo krijgen gemeenten en andere grondeigenaren de ruimte om aan te haken en een project aan te melden met als doel het ontwikkelen van nieuwe natuur in een stedelijke omgeving.
Natuurontwikkeling geeft de mogelijkheid te bezuinigen op onderhoud, waarbij er meer ecologische waarde ontstaat en het gemakkelijker wordt een klimaat- en milieuadaptief omgevingsbeleid te voeren. Een dergelijke aanpak vraagt niet alleen een andere omgang met het publiek, de eindgebruiker, maar ook een andere inzet van de groenvoorziener. Deze laatste wordt misschien wel meer een ecoloog of een natuurkenner waarbij doelen zoals het creëren van een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving centraal staan.
Ik hoor graag van een ieder die een rol wil spelen in de Greendeal 1000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur. Zo kunnen we samen Nederland een stukje groener en duurzamer maken!
Lodewijk Hoekstra

In het nieuws en laatst nog bij Vroege Vogels, op zaterdagmorgen, ging het over een monumentale eik in de middenberm van de A58, bij Ulvenhout. Die eik zou om moeten, omdat de weg moet worden verbreed. Volgens Rijkswaterstaat wegen de maatschappelijke baten van het behouden van die eik niet op tegen de kosten. De enige manier om de boom te behouden is het aanpassen van het nabij gelegen viaduct – en dat kost veel geld.
Ik vind dat een bizarre discussie. Iemand gaat achter een bureau zitten rekenen, met als uitkomst dat wij, als gemeenschap het belangrijker zouden vinden geld te besparen op een viaduct dan zo’n monumentale boom te behouden. Precies deze zelfde boom die elke autorijder in Nederland wel een keer heeft gezien. Elke keer dat ik er zelf met de auto langskom denk ik ‘wow, wat een ongelofelijk prachtige boom is dat’ en ‘wat is het toch bijzonder dat-ie er nog staat’. Hoeveel van die dagelijks langs razende automobilisten zouden precies zo’n gedachte hebben gehad, in het voorbijgaan? Zo’n zucht van tevredenheid, dat niet alles in dit land hoeft te wijken voor ‘de vooruitgang’?
Grappig genoeg blijkt het te gaan om een boom die de mensen van Rijkswaterstaat heel goed kennen: een troeteleik, met een speciale status, die je niet zomaar omhakt. Ooit was de boom onderdeel van een bomenlaan, de rest heeft destijds al moeten wijken, vanwege de aanleg van de A58. Er is al veel geld en energie in gestoken, om juist deze boom te behouden, maar nu wordt het dan kennelijk toch echt te duur!
Natuurlijk heeft alles een prijs en moet je, als bestuurder, zaken afwegen – ook zaken die niet langs dezelfde meetlast kunnen worden gelegd. Maar toch, deze eik symboliseert in mijn ogen iets veel groters. Deze eenzame boom staat voor het verdwijnen van complete landschappen. Ontwikkelaars die het veel efficiënter vinden om eerst alles bouwrijp te maken en later wat ‘decoratiegroen’ toe te voegen. Veel goedkoper in elk geval en zo een keus geeft aan dat we samen het besef kwijt raken van wat de maatschappelijke waarde van groen is – zou moeten zijn. Het is allang bewezen dat groen significant bijdraagt aan de gezondheid van kinderen en volwassenen, aan de productiviteit van werknemers, aan de waarde van vastgoed en ga maar door. Zo zou het veel beter zijn een bestaand landschap als uitgangspunt te nemen voor een ontwikkeling. Het integraal duurzaam en dus groen maken van wijken scheelt kostbare maatregelen op het gebied van de aanpassing aan klimaatverandering, zoals grotere riolen. We hebben de natuur hard nodig, sterker nog, we zijn er zelf onderdeel van. Het heeft ook iets arrogants om als mens zo boven de natuur te willen staan en deze steeds verder te willen cultiveren, terwijl de oplossing juist ligt in dingen samen doen, met die natuur. We zijn onderdeel van een ecosysteem en als we ons daar niet naar gedragen krijgen we vanzelf de rekening gepresenteerd. Warme steden, stijgende zeespiegels, verlies aan soortenrijkdom en ga zo maar door.
Door een boom – deze eik – bijzonder te maken en met oplossingen te komen waardoor hij wel gehandhaafd kan worden, keer je het proces om. Bomen zijn dan voortaan welkom, een erkend onderdeel van infraprojecten, in plaats van een sta-in-de-weg. Een tip: vraag het bedrijfsleven, de samenleving, om hulp. Wat zou het mooi zijn als we deze boom nog specialer kunnen maken, bijvoorbeeld door hem mooi in de schijnwerpers te zetten! Laten we er geld voor inzamelen, crowdfunding, sponsors zoeken! Een nieuwe mentaliteit uitstralen, laten zien dat we anders denken, dat we de natuur de plek willen geven die ze verdient. Dat is voor iedereen en alles beter, ook voor al die automobilisten op de A58! Maar mocht het uiteindelijk toch niet lukken de boom te behouden, dan rest ons in elk geval de troostrijke gedachte dat we in Nederland bereid zijn met z’n allen, tot en met Rijkswaterstaat, tot het uiterste te gaan om een boom zijn rechtmatige plaats in ons landschap te laten behouden.
Lodewijk Hoekstra

Almere maakt zich op om in 2022 de mondiale manifestatie van de prestaties van de tuinbouw te huisvesten. Eenmaal in de tien jaar wordt de wereldtuinbouwtentoonstelling georganiseerd. Nu al, ruim vijf jaar voordat de ‘deuren’ van Floriade 2022 opengaan, wordt er hard gewerkt om van deze Floriade een succes te maken. Niet alleen tijdens het half jaar Expo, maar ook daarvoor én daarna.
[show_more more=”Lees meer” less=”Lees minder” color=”#0066cc” align=”center”]
´Feeding and Greening the City´ zijn hoofdthema’s van Floriade 2022. Dit zijn onderwerpen die in de toekomst steeds urgenter worden. We wonen met steeds meer mensen in de stad en willen dat op een gezonde en duurzame manier doen. De tuinbouwsector wil graag oplossingen bieden, zowel met innovatieve technieken qua voeding maar ook met het vergroenen van de stad. Niet alleen de locatie en de thema’s maken deze Floriade erg interessant, dat geldt zeker ook voor de innovatieve aanpak van de organisatie, de ‘Making Of’ Floriade 2022. Al in de jaren voor het evenement worden zowel de tuinbouwsector, andere ondernemers, frisse denkers en energieke bewoners met elkaar samengebracht om na te denken over hoe we in 2022 en daarna wonen en leven.
Zo is er dit jaar volop aandacht voor de Jeugd Floriade. De Urban Greeners, jonge groene ondernemers, zijn al druk aan het werk op het terrein in het Voedselbos en met het ontwerpen van Tiny Houses. Ook organiseren ze hun eigen festival GROW, waarbij tijdens de eerste editie al veel jongeren enthousiast werden van zelfgemaakte parfum van sinaasappelschillen en het hergebruiken van plastic. Die tendens zie je trouwens steeds meer: jongeren die geïnteresseerd zijn in groen en in de vergroening van de stedelijke omgeving. Dat is een ontwikkeling die past bij deze nieuwe tijd en één die ik van harte kan toejuichen! Zij zijn immers niet alleen de bewoners van de Groene Stad van de toekomst, maar zij zullen ook een belangrijk aandeel krijgen in het realiseren ervan, als ‘groene ondernemers’.
Positieve impact
Naar verwachting trekt de Floriade 2022 tentoonstelling ongeveer 2 miljoen bezoekers, in een half jaar tijd. De totale oppervlakte van het Floriadeterrein bedraagt 60 hectare. Maar ook buiten het tentoonstellingsterrein zullen diverse projecten worden gerealiseerd. De positieve impact zal niet alleen voelbaar zijn in Almere, maar ook in de regio Amsterdam en de Provincie Flevoland. Het is de bedoeling dat op het Floriade terrein een woonwijk wordt gerealiseerd.
Het implementeren van zo’n omvangrijk project kan niet zonder draagvlak onder omwonenden. Dit kun je alleen bereiken als je de mensen betrekt in het proces en in een vroegtijdig stadium informeert en mee laat denken. Daarnaast moet je bedrijven en partijen uit de tuinbouwsector uitdagen om actief mee te denken en mee te ontwikkelen. In de groene stad van de toekomst is behoefte aan nieuwe verdienmodellen en kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines. Hiervoor is co-creatie het toverwoord en dat moet vorm krijgen middels de Making Of. Om een succesvol project neer te zetten moet je de verschillende partijen bij het plan betrekken en input laten leveren.
Momenteel is het terrein van de Floriade in gebruik als groen recreatiegebied en als zodanig bekend bij de bewoners van Almere. Juist dit aspect zou een enorme toevoeging kunnen zijn voor de Floriade, een bestaand landschap waar het plan in ‘verweven’ wordt.
In het masterplan van de Floriade zien we een lappendeken ontstaan met projecten zoals bijvoorbeeld groene paviljoens. Aan de buitenzijden van de stad zal ruimte zijn voor bestaande natuur, deels voor recreatie of juist als plek voor flora en fauna. Tussen deze twee uitersten ligt de feitelijke uitdaging. Het landschap zal hier gaan bepalen wie de gebruiker wordt. Het is de bedoeling dat in dit gebied een groene inspirerende omgeving tot stand komt, waar mensen zich (tijdelijk) willen vestigen. Dan moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan een biobased woning met een tijdelijke bestemming.
Energie en voedsel produceer je dan samen, decentraal. Daarbij zijn gemeenschapszin en sociale cohesie essentiële voorwaarden. Regenwater kan worden (her)gebruikt en ook de riolering wordt decentraal geregeld. Ik ben erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, niet alleen bij de Floriade maar ook in algemenere zin. Juist het bestaande landschap, groen en de natuur vormt naar mijn mening een groot goed. Het zou centraal moeten staan bij wonen, werken en het leven. Dit landschap, in combinatie met de producten en de innovatiekracht van de tuinbranche zou de Floriade echt kunnen maken tot de stad van de toekomst, waar het goed toeven is voor mens en natuur, waar niet de producenten maar de gebruikers centraal staan.
Uitdaging
Al met al een ongelofelijke uitdaging waar de gemeente Almere en de Floriade BV voor staan. Zelf mag ik als ‘groen ambassadeur’ een bescheiden bijdrage leveren met mijn kennis op het gebied van de duurzame buitenruimte. Ik doe dat gelukkig niet alleen, maar met vele anderen en zo hoort het ook. Een Groene Stad van de Toekomst maak je ook samen in co-creatie, een proces met alle stakeholders en met ruimte voor groei van onderaf. Spannend om onderdeel te zijn van zo’n bijzonder proces, waarbij de inzet hoog is en de maatschappelijke belangen groot. Hoe dan ook, voor mij zeer nuttig en leerzaam.
Nico Wissing en ik zijn met ons bedrijf NL Greenlabel al jaren onderweg met het stimuleren van levende en duurzame buitenruimtes. Duurzaamheid wordt integraal meetbaar door middel van het duurzaamheidspaspoort dat we hebben ontwikkeld voor producten, materialen en gebieden.
Er lopen nu ongeveer 15 projecten, waarbij we ontwikkelaars en eigenaars van de openbare ruimte helpen de slag naar duurzaamheid te maken. In het kader van duurzame buitenruimtes hebben we een handboek geschreven vol informatie en praktische tips. Een link naar het boek vindt u hier. In deze derde editie vindt u nóg meer gelabelde producten, informatie over duurzame partners en over projecten die integraal duurzaam worden aangepakt.
Lodewijk Hoekstra
[/show_more]