Column Lode­wijk Hoeks­tra: Bou­wen plus bio­di­ver­si­teit

Het klinkt iet­wat tegen­strij­dig; bou­wen en bio­di­ver­si­teit. Bou­wen gaat over het samen­stel­len van diver­se dode mate­ri­a­len tot één object ter­wijl bio­di­ver­si­teit gaat over eco­sys­te­men die van­zelf groei­en. De eco­no­mie flo­reert op het moment en er moet daar­om flink gebouwd wor­den om te wonen en te wer­ken. Naast de beoog­de 75.000 nieu­we wonin­gen per jaar ver­rij­zen nieu­we […]

In balans…

Het is mijn mis­sie om de mens en de natuur weer in balans te bren­gen. We zijn onder­deel van het eco­sys­teem aar­de en we gedra­gen ons daar nog niet naar. We heb­ben te maken met ern­sti­ge bedrei­gin­gen als opwar­ming van de aar­de, het ver­dwij­nen van regen­woud, plas­tic soup in onze oce­a­nen. Toch merk ik, kij­kend […]

Min­stens 1000 ha Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Steeds lui­der en steeds dui­de­lij­ker wordt in de poli­tie­ke dis­cus­sie, op lan­de­lijk, pro­vin­ci­aal en gemeen­te­lijk niveau, de roep om een kli­maat­be­wus­te invul­ling van de open­ba­re ruim­te. Geluk­kig speelt deze dis­cus­sie ook een hoofd­rol in Den Haag, in de aan­loop naar de kabi­nets­for­ma­tie. We zien de teke­nen van kli­maat­ver­an­de­ring om ons heen: dro­ge peri­o­des, afge­wis­seld met […]

Flo­ri­a­de 2022: de Groe­ne Stad van de Toe­komst cre­ëer je samen

Alme­re maakt zich op om in 2022 de mon­di­a­le mani­fes­ta­tie van de pres­ta­ties van de tuin­bouw te huis­ves­ten. Een­maal in de tien jaar wordt de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling geor­ga­ni­seerd. Nu al, ruim vijf jaar voor­dat de ‘deu­ren’ van Flo­ri­a­de 2022 open­gaan, wordt er hard gewerkt om van deze Flo­ri­a­de een suc­ces te maken. Niet alleen tij­dens het […]