Flo­ri­a­de 2022: de Groe­ne Stad van de Toe­komst cre­ëer je samen

Alme­re maakt zich op om in 2022 de mon­di­a­le mani­fes­ta­tie van de pres­ta­ties van de tuin­bouw te huis­ves­ten. Een­maal in de tien jaar wordt de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling geor­ga­ni­seerd. Nu al, ruim vijf jaar voor­dat de ‘deu­ren’ van Flo­ri­a­de 2022 open­gaan, wordt er hard gewerkt om van deze Flo­ri­a­de een suc­ces te maken. Niet alleen tij­dens het half jaar Expo, maar ook daar­voor én daar­na.
[show_more more=“Lees meer” less=“Lees min­der” color=”#0066cc” align=“center”]
´Fee­ding and Gree­ning the City´ zijn hoofdthema’s van Flo­ri­a­de 2022. Dit zijn onder­wer­pen die in de toe­komst steeds urgen­ter wor­den. We wonen met steeds meer men­sen in de stad en wil­len dat op een gezon­de en duur­za­me manier doen. De tuin­bouw­sec­tor wil graag oplos­sin­gen bie­den, zowel met inno­va­tie­ve tech­nie­ken qua voe­ding maar ook met het ver­groe­nen van de stad. Niet alleen de loca­tie en de thema’s maken deze Flo­ri­a­de erg inte­res­sant, dat geldt zeker ook voor de inno­va­tie­ve aan­pak van de orga­ni­sa­tie, de ‘Making Of’ Flo­ri­a­de 2022. Al in de jaren voor het eve­ne­ment wor­den zowel de tuin­bouw­sec­tor, ande­re onder­ne­mers, fris­se den­kers en ener­gie­ke bewo­ners met elkaar samen­ge­bracht om na te den­ken over hoe we in 2022 en daar­na wonen en leven.
Zo is er dit jaar vol­op aan­dacht voor de Jeugd Flo­ri­a­de. De Urban Gree­ners, jon­ge groe­ne onder­ne­mers, zijn al druk aan het werk op het ter­rein in het Voed­sel­bos en met het ont­wer­pen van Tiny Hou­ses. Ook orga­ni­se­ren ze hun eigen fes­ti­val GROW, waar­bij tij­dens de eer­ste edi­tie al veel jon­ge­ren enthou­si­ast wer­den van zelf­ge­maak­te par­fum van sinaas­ap­pel­schil­len en het her­ge­brui­ken van plas­tic. Die ten­dens zie je trou­wens steeds meer: jon­ge­ren die geïn­te­res­seerd zijn in groen en in de ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving. Dat is een ont­wik­ke­ling die past bij deze nieu­we tijd en één die ik van har­te kan toe­jui­chen! Zij zijn immers niet alleen de bewo­ners van de Groe­ne Stad van de toe­komst, maar zij zul­len ook een belang­rijk aan­deel krij­gen in het rea­li­se­ren ervan, als ‘groe­ne onder­ne­mers’.
Posi­tie­ve impact
Naar ver­wach­ting trekt de Flo­ri­a­de 2022 ten­toon­stel­ling onge­veer 2 mil­joen bezoe­kers, in een half jaar tijd. De tota­le opper­vlak­te van het Flo­ri­a­d­e­ter­rein bedraagt 60 hec­ta­re. Maar ook bui­ten het ten­toon­stel­lings­ter­rein zul­len diver­se pro­jec­ten wor­den gere­a­li­seerd. De posi­tie­ve impact zal niet alleen voel­baar zijn in Alme­re, maar ook in de regio Amster­dam en de Pro­vin­cie Fle­vo­land. Het is de bedoe­ling dat op het Flo­ri­a­de ter­rein een woon­wijk wordt gere­a­li­seerd.
Het imple­men­te­ren van zo’n omvang­rijk pro­ject kan niet zon­der draag­vlak onder omwo­nen­den. Dit kun je alleen berei­ken als je de men­sen betrekt in het pro­ces en in een vroeg­tij­dig sta­di­um infor­meert en mee laat den­ken. Daar­naast moet je bedrij­ven en par­tij­en uit de tuin­bouw­sec­tor uit­da­gen om actief mee te den­ken en mee te ont­wik­ke­len. In de groe­ne stad van de toe­komst is behoef­te aan nieu­we ver­dien­mo­del­len en kruis­be­stui­vin­gen tus­sen de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Hier­voor is co-cre­a­tie het tover­woord en dat moet vorm krij­gen mid­dels de Making Of. Om een suc­ces­vol pro­ject neer te zet­ten moet je de ver­schil­len­de par­tij­en bij het plan betrek­ken en input laten leve­ren.
Momen­teel is het ter­rein van de Flo­ri­a­de in gebruik als groen recre­a­tie­ge­bied en als zoda­nig bekend bij de bewo­ners van Alme­re. Juist dit aspect zou een enor­me toe­voe­ging kun­nen zijn voor de Flo­ri­a­de, een bestaand land­schap waar het plan in ‘ver­we­ven’ wordt.
In het mas­ter­plan van de Flo­ri­a­de zien we een lap­pen­de­ken ont­staan met pro­jec­ten zoals bij­voor­beeld groe­ne pavil­joens. Aan de bui­ten­zij­den van de stad zal ruim­te zijn voor bestaan­de natuur, deels voor recre­a­tie of juist als plek voor flo­ra en fau­na. Tus­sen deze twee uiter­sten ligt de fei­te­lij­ke uit­da­ging. Het land­schap zal hier gaan bepa­len wie de gebrui­ker wordt. Het is de bedoe­ling dat in dit gebied een groe­ne inspi­re­ren­de omge­ving tot stand komt, waar men­sen zich (tij­de­lijk) wil­len ves­ti­gen. Dan moet er bij­voor­beeld gedacht wor­den aan een bio­ba­sed woning met een tij­de­lij­ke bestem­ming.
Ener­gie en voed­sel pro­du­ceer je dan samen, decen­traal. Daar­bij zijn gemeen­schaps­zin en soci­a­le cohe­sie essen­ti­ë­le voor­waar­den. Regen­wa­ter kan wor­den (her)gebruikt en ook de rio­le­ring wordt decen­traal gere­geld. Ik ben erg benieuwd hoe dit zich gaat ont­wik­ke­len, niet alleen bij de Flo­ri­a­de maar ook in alge­me­ne­re zin. Juist het bestaan­de land­schap, groen en de natuur vormt naar mijn mening een groot goed. Het zou cen­traal moe­ten staan bij wonen, wer­ken en het leven. Dit land­schap, in com­bi­na­tie met de pro­duc­ten en de inno­va­tie­kracht van de tuin­bran­che zou de Flo­ri­a­de echt kun­nen maken tot de stad van de toe­komst, waar het goed toe­ven is voor mens en natuur, waar niet de pro­du­cen­ten maar de gebrui­kers cen­traal staan.
Uit­da­ging
Al met al een onge­lo­fe­lij­ke uit­da­ging waar de gemeen­te Alme­re en de Flo­ri­a­de BV voor staan. Zelf mag ik als ‘groen ambas­sa­deur’ een beschei­den bij­dra­ge leve­ren met mijn ken­nis op het gebied van de duur­za­me bui­ten­ruim­te. Ik doe dat geluk­kig niet alleen, maar met vele ande­ren en zo hoort het ook. Een Groe­ne Stad van de Toe­komst maak je ook samen in co-cre­a­tie, een pro­ces met alle sta­ke­hol­ders en met ruim­te voor groei van onder­af. Span­nend om onder­deel te zijn van zo’n bij­zon­der pro­ces, waar­bij de inzet hoog is en de maat­schap­pe­lij­ke belan­gen groot. Hoe dan ook, voor mij zeer nut­tig en leer­zaam.
Nico Wis­sing en ik zijn met ons bedrijf NL Green­la­bel al jaren onder­weg met het sti­mu­le­ren van leven­de en duur­za­me bui­ten­ruim­tes. Duur­zaam­heid wordt inte­graal meet­baar door mid­del van het duur­zaam­heids­pas­poort dat we heb­ben ont­wik­keld voor pro­duc­ten, mate­ri­a­len en gebie­den.
Er lopen nu onge­veer 15 pro­jec­ten, waar­bij we ont­wik­ke­laars en eige­naars van de open­ba­re ruim­te hel­pen de slag naar duur­zaam­heid te maken. In het kader van duur­za­me bui­ten­ruim­tes heb­ben we een hand­boek geschre­ven vol infor­ma­tie en prak­ti­sche tips. Een link naar het boek vindt u hier. In deze der­de edi­tie vindt u nóg meer gela­bel­de pro­duc­ten, infor­ma­tie over duur­za­me part­ners en over pro­jec­ten die inte­graal duur­zaam wor­den aan­ge­pakt.
Lode­wijk Hoeks­tra
[/show_more]