In balans…

Het is mijn mis­sie om de mens en de natuur weer in balans te bren­gen. We zijn onder­deel van het eco­sys­teem aar­de en we gedra­gen ons daar nog niet naar. We heb­ben te maken met ern­sti­ge bedrei­gin­gen als opwar­ming van de aar­de, het ver­dwij­nen van regen­woud, plas­tic soup in onze oce­a­nen. Toch merk ik, kij­kend door mijn groe­ne bril, dat er lang­zaam iets ver­an­dert. Daar word ik blij van!
Waar we vroe­ger vaak preek­ten voor eigen paro­chie begint er nu een veel bre­de­re maat­schap­pe­lij­ke inte­res­se te ont­staan voor een groe­ne en gezon­de leef­om­ge­ving. Zo vorm ik met 170 weten­schap­pers, NGO’s, pro­du­cen­ten, leve­ran­ciers en pro­fes­si­o­nals een bewe­ging die groen, duur­zaam­heid en een nieu­we wereld hoog op hun agen­da heb­ben staan. Samen laten we zien dat je duur­zaam kunt ont­wer­pen, inrich­ten en behe­ren met res­pect voor mens, dier en kli­maat.
Onlangs pre­sen­teer­de een gro­te bank op de Zui­d­as een cir­cu­lai­re tuin! Er is een nieu­we oplei­ding in de maak waar­bij we ‘ambas­sa­deurs voor de leef­ba­re stad’ gaan oplei­den, er is vol­op aan­dacht voor de Groe­ne Stad en voor ons kli­maat. Onlangs heb ik een work­shop mogen geven aan 40 bewo­ners van nieuw­bouw wonin­gen die had­den geko­zen voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin met veel tegels en ste­nen. Na een goed en inspi­re­rend gesprek merk je dan tot je ple­zier dat ieder­een omgaat. De bewo­ners kie­zen voor groen, voor een leven­de tuin en dat stemt me posi­tief. Ook de ver­koop van kamer­plan­ten neemt toe en het aan­tal men­sen dat zelf groen­ten en krui­den ver­bouwt even­eens. Het groe­ne den­ken leidt tot onver­wach­te com­bi­na­ties. Twee gro­te, con­cur­re­ren­de groe­ne pro­fes­si­o­nals heb­ben con­tact met elkaar gezocht met als doel een klei­ne­re kwe­ker te hel­pen. Ze garan­deer­den een bepaal­de hoe­veel­heid omzet voor zijn pro­duct: duur­za­me plan­ten zon­der pot.
Ik zie een toe­komst voor me waar­bij groe­ne pro­fes­si­o­nals hel­pen ste­den te koe­len, een bij­dra­ge leve­ren aan de ste­de­lij­ke voed­sel­voor­zie­ning en zor­gen dat het in onze ste­den aan­ge­naam, duur­zaam en aan­trek­ke­lijk toe­ven wordt. Van deco­ra­tie­groen naar waar­de, van schof­fe­laar naar envi­ron­men­ta­list die zor­gen voor een wereld in balans. Groen is hot en hap­pe­ning, maar dan moe­ten we wel als sec­tor samen het ver­haal gaan ver­tel­len en voor­al ook samen gaan wer­ken in plaats van vast­hou­den aan onze beken­de eiland­jes­cul­tuur en het groe­ne plu­che.
Toch ben ik een blij mens en zie ik een ver­an­de­ring die groen is en die niet meer gestopt kan wor­den!