Gezon­de bodem in de stad dank­zij schim­mels op boom­wor­tel

Dr. Ir. Jac­que­li­ne Baar en ing Jef­frey Damen, directeur/adviseur bij Bio­my­green en Bio­My­Pro en advi­seur Duur­zaam­heid bij Bio­My­Pro lich­ten toe waar­om vlie­gen­zwam­men bij­dra­gen aan een groe­ne stad. Er is meer groen in de stad nodig, veel meer groen. Dat groen heel belang­rijk is, is wel bekend. Het heeft veel voor­de­len: zo is groen rust­ge­vend, goed […]

Klank­bord­groep Groe­ne Stad Char­ta-leden

Op woens­dag 4 april jl. kwam De Groe­ne Stad Char­ta klank­bord­groep voor het eerst bij­een. Deze groep van Char­ta-leden geeft het bestuur van Stich­ting De Groe­ne Stad advies over inhou­de­lij­ke vraag­stuk­ken en treedt op als klank­bord. De eer­ste ver­ga­de­ring stond niet alleen in het teken van ken­nis­ma­ken. Al snel gin­gen de aan­we­zi­gen onder lei­ding van […]

Bent u al charta­part­ner van de Groe­ne Stad?

Wat is De Groe­ne Stad Char­ta? Deze tijd stelt bij­zon­de­re eisen aan ver­ant­woor­de­lij­ke bestuur­ders en onder­ne­mers in ons land. De uit­da­ging is om bij een groei­en­de bevol­king de leef­baar­heid van onze ste­den op peil te hou­den en de lan­de­lij­ke gebie­den te ont­zien en vitaal te hou­den en om onze wel­vaart te besten­di­gen. De aan­zien­lij­ke groei […]

Bodem­ad­vies­cen­trum Bio­my­green onder­te­kent De Groe­ne Stad Char­ta

‘De bodem eron­der is min­stens zo belang­rijk als het groen zelf!’ ‘Het zit ‘m in de bodem’. Je hoort het Jac­que­li­ne Baar zeg­gen. Voor Jac­que­li­ne is het vol­ko­men van­zelf­spre­kend dat je alleen maar zin­vol kunt naden­ken over de aan­leg van groen in de stad als je niet ook stil­staat bij de bodem en het bodem­le­ven. […]

Foto impres­sie intro­duc­tie De Groe­ne Stad Char­ta

Dins­dag 28 novem­ber jongst­le­den heb­ben o.a. VNO-NCW, Top­sec­tor T&U en NLGreen­la­bel en een serie bedrij­ven de eer­ste De Groe­ne Stad Char­ta onder­te­kend! Hier­bij een foto impres­sie van deze fees­te­lij­ke bij­een­komst.