Bodem­ad­vies­cen­trum Bio­my­green onder­te­kent De Groe­ne Stad Char­ta

‘De bodem eron­der is min­stens zo belang­rijk als het groen zelf!’

‘Het zit ‘m in de bodem’. Je hoort het Jac­que­li­ne Baar zeg­gen. Voor Jac­que­li­ne is het vol­ko­men van­zelf­spre­kend dat je alleen maar zin­vol kunt naden­ken over de aan­leg van groen in de stad als je niet ook stil­staat bij de bodem en het bodem­le­ven. Zon­der dat geen plan­ten en geen bomen. Als de bodem­con­di­ties geschikt zijn, gaat de bodem ‘leven’. Dat bevor­dert de wor­tel­groei, zorgt voor vol­doen­de nutri­ën­ten en een goe­de bodem­struc­tuur’.
Dr. Ir. Jac­que­li­ne Baar, opricht­ster van Bio­my­green BV, raak­te al tij­dens haar stu­die Bio­lo­gie aan de Land­bouw Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen gefas­ci­neerd door de bodem en het bodem­le­ven. En meer spe­ci­fiek door mycor­r­hi­za­schim­mels die een belang­rijk deel uit­ma­ken van het onder­aard­se leven. Ze leven samen met plan­ten, bomen en de mees­te akker­bouw­ge­was­sen. Mycor­r­hi­za­schim­mels vor­men ‘een scha­kel’ tus­sen de plant en de bodem waar­door er goe­de wor­tel­groei en een ver­hoog­de opna­me van voe­dings­stof­fen en water kan plaats­vin­den.
Na haar pro­mo­tie besloot Jac­que­li­ne zich ver­der te ver­die­pen in dit onder­werp. Zij stu­deer­de in de Ver­e­nig­de Sta­ten aan ver­schil­len­de uni­ver­si­tei­ten waar­on­der de Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia in Ber­ke­ley.
Toen aan haar avon­tuur­lij­ke stu­die­pe­ri­o­de in de Ver­e­nig­de Sta­ten een ein­de kwam, ging ze wer­ken aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit en ver­vol­gens bij Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving van de Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty. Daar richt­te ze zich in het bij­zon­der op de toe­pas­sing van mycor­r­hi­za­schim­mels. Ze onder­zocht de moge­lijk­he­den om deze schim­mels op een ver­ant­woor­de manier toe te pas­sen in de akker­bouw, tuin­bouw, boom­ver­zor­ging en bij natuur­be­heer. In 1999 richt­te Jac­que­li­ne de Mycor­r­hi­za­werk­groep op, waar­in zij bedrijfs­le­ven en onder­zoe­kers samen­bracht. Van 2007 tot 2011 leid­de ze een Euro­pees net­werk dat zich ten doel stel­de de toe­pas­sing van mycor­r­hi­za­schim­mels te bevor­de­ren. Tegen­woor­dig is ze direc­teur van Bio­my­green BV, een advies­cen­trum gespe­ci­a­li­seerd in duur­za­me bodem­tech­no­lo­gie. Bio­my­green staat voor bio­mi­mi­cry, micro-orga­nis­men, mycor­r­hi­za­schim­mels en groen. ‘Duur­za­me bodem is eco­no­mie’ – is een belang­rijk uit­gangs­punt. Bodem van goe­de kwa­li­teit zorgt voor opti­ma­le groei van plan­ten, bomen en gewas­sen en dat leidt tot hoger eco­no­misch ren­de­ment. Jac­que­li­ne onder­streept de gun­sti­ge eigen­schap­pen van groen voor het ste­de­lij­ke mili­eu, waar­on­der water­op­na­me en lucht­zui­ve­ring. De bodem ver­vult in haar visie een sleu­tel­rol bij de ont­wik­ke­ling van duur­zaam groen. Op 28 novem­ber jl. heeft Jac­que­li­ne Baar namens Bio­my­green BV de Groe­ne Stad Char­ta onder­te­kend. Daar­mee steu­nen bedrij­ven en over­he­den de doel­stel­lin­gen en het werk van De Groe­ne Stad. Ze onder­stre­pen er boven­dien mee dat ze samen met ande­ren wil­len wer­ken aan een groe­ne, duur­za­me toe­komst van Neder­land. Haar moti­va­tie ver­woordt ze als volgt: ‘Wij vin­den dat de bodem onder het groen min­stens zo belang­rijk is als het groen zelf. Je kunt wel meer groen in een ste­de­lij­ke omge­ving wil­len, maar alleen als de bodem goed is zal het groen zich ont­wik­ke­len. Bio­my­green ziet een leven­de bodem als essen­ti­ë­le voor­waar­de voor de goe­de ont­wik­ke­ling van wor­tels waar­door het groen boven­gronds vitaal blijft. Er ont­staat een bete­re struc­tuur waar­door water ade­quaat wordt afge­voerd. Deze
opvat­ting en over­tui­ging zal bij de ont­wik­ke­ling van nieu­we plan­nen voor De Groe­ne Stad een vast onder­deel van onze inbreng zijn’.
Bij de ont­wik­ke­ling van nieu­we con­cep­ten en plan­nen in het kader van De Groe­ne Stad zal Jac­que­li­ne als spe­ci­a­list bodem­tech­no­lo­gie onge­twij­feld een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de duur­za­me ver­groe­ning van onze gebouw­de omge­ving.