Bodemadviescentrum Biomygreen ondertekent De Groene Stad Charta

‘De bodem eronder is minstens zo belangrijk als het groen zelf!’

‘Het zit ‘m in de bodem’. Je hoort het Jacqueline Baar zeggen. Voor Jacqueline is het volkomen vanzelfsprekend dat je alleen maar zinvol kunt nadenken over de aanleg van groen in de stad als je niet ook stilstaat bij de bodem en het bodemleven. Zonder dat geen planten en geen bomen. Als de bodemcondities geschikt zijn, gaat de bodem ‘leven’. Dat bevordert de wortelgroei, zorgt voor voldoende nutriënten en een goede bodemstructuur’.
Dr. Ir. Jacqueline Baar, oprichtster van Biomygreen BV, raakte al tijdens haar studie Biologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen gefascineerd door de bodem en het bodemleven. En meer specifiek door mycorrhizaschimmels die een belangrijk deel uitmaken van het onderaardse leven. Ze leven samen met planten, bomen en de meeste akkerbouwgewassen. Mycorrhizaschimmels vormen ‘een schakel’ tussen de plant en de bodem waardoor er goede wortelgroei en een verhoogde opname van voedingsstoffen en water kan plaatsvinden.
Na haar promotie besloot Jacqueline zich verder te verdiepen in dit onderwerp. Zij studeerde in de Verenigde Staten aan verschillende universiteiten waaronder de University of California in Berkeley.
Toen aan haar avontuurlijke studieperiode in de Verenigde Staten een einde kwam, ging ze werken aan de Radboud Universiteit en vervolgens bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van de Wageningen University. Daar richtte ze zich in het bijzonder op de toepassing van mycorrhizaschimmels. Ze onderzocht de mogelijkheden om deze schimmels op een verantwoorde manier toe te passen in de akkerbouw, tuinbouw, boomverzorging en bij natuurbeheer. In 1999 richtte Jacqueline de Mycorrhizawerkgroep op, waarin zij bedrijfsleven en onderzoekers samenbracht. Van 2007 tot 2011 leidde ze een Europees netwerk dat zich ten doel stelde de toepassing van mycorrhizaschimmels te bevorderen. Tegenwoordig is ze directeur van Biomygreen BV, een adviescentrum gespecialiseerd in duurzame bodemtechnologie. Biomygreen staat voor biomimicry, micro-organismen, mycorrhizaschimmels en groen. ‘Duurzame bodem is economie’ – is een belangrijk uitgangspunt. Bodem van goede kwaliteit zorgt voor optimale groei van planten, bomen en gewassen en dat leidt tot hoger economisch rendement. Jacqueline onderstreept de gunstige eigenschappen van groen voor het stedelijke milieu, waaronder wateropname en luchtzuivering. De bodem vervult in haar visie een sleutelrol bij de ontwikkeling van duurzaam groen. Op 28 november jl. heeft Jacqueline Baar namens Biomygreen BV de Groene Stad Charta ondertekend. Daarmee steunen bedrijven en overheden de doelstellingen en het werk van De Groene Stad. Ze onderstrepen er bovendien mee dat ze samen met anderen willen werken aan een groene, duurzame toekomst van Nederland. Haar motivatie verwoordt ze als volgt: ‘Wij vinden dat de bodem onder het groen minstens zo belangrijk is als het groen zelf. Je kunt wel meer groen in een stedelijke omgeving willen, maar alleen als de bodem goed is zal het groen zich ontwikkelen. Biomygreen ziet een levende bodem als essentiële voorwaarde voor de goede ontwikkeling van wortels waardoor het groen bovengronds vitaal blijft. Er ontstaat een betere structuur waardoor water adequaat wordt afgevoerd. Deze
opvatting en overtuiging zal bij de ontwikkeling van nieuwe plannen voor De Groene Stad een vast onderdeel van onze inbreng zijn’.
Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten en plannen in het kader van De Groene Stad zal Jacqueline als specialist bodemtechnologie ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame vergroening van onze gebouwde omgeving.