Gezon­de bodem in de stad dank­zij schim­mels op boom­wor­tel

Dr. Ir. Jac­que­li­ne Baar en ing Jef­frey Damen, directeur/adviseur bij Bio­my­green en Bio­My­Pro en advi­seur Duur­zaam­heid bij Bio­My­Pro lich­ten toe waar­om vlie­gen­zwam­men bij­dra­gen aan een groe­ne stad.
Er is meer groen in de stad nodig, veel meer groen. Dat groen heel belang­rijk is, is wel bekend. Het heeft veel voor­de­len: zo is groen rust­ge­vend, goed voor onze gezond­heid, bestrijdt het hit­te­stress en hoos­bui­en wor­den beter opge­van­gen. Het cre­ëert dus een gezon­der leef­kli­maat. Gezond groen kan zich alleen maar ves­ti­gen in een goe­de bodem. Op mos na, groeit er niet zo veel op tegels en ste­nen. En die komen we nu een­maal het mees­te tegen, in het ste­de­lijk mili­eu.
Wat is een goe­de bodem eigen­lijk? Is het een bodem met veel mest­stof­fen? Is dat een bodem die ste­vig en sterk is? Jac­que­li­ne ziet het zo: een goe­de bodem is een bodem vol met bodem­le­ven, een bodem die leeft. Een leven­de bodem bruist van de bodem­beest­jes, bodem­schim­mels en bodem­bac­te­ri­ën.
Mycor­r­hi­za­schim­mels maken een belang­rijk deel uit van dat bodem­le­ven. Deze schim­mels heb­ben veel voor­de­len. Kijk maar naar deze zomer. Die was droog, heel droog. Het leek of het niet meer wil­de rege­nen in Neder­land en de effec­ten van de droog­te wer­den steeds meer zicht­baar. Toen ik laatst met de auto in de buurt van Arn­hem reed en op een lan­ge auto­weg voor mij uit zat te sta­ren (geen zor­gen, ik let­te natuur­lijk ook op het ver­keer), viel het mij op dat de bomen langs de auto­weg heel erg geel waren, het leek wel herfst. Op som­mi­ge plaat­sen was zelfs meer dan de helft van de bomen geel. Ik wist natuur­lijk dat het door de lan­ge droog­te kwam, maar hoe komt het dat deze bomen zo geel zijn en de mees­te loof­bo­men in bos­rij­ke gebie­den nog groen?
Het komt door de stand­plaats, en de bodem. In ste­den is er name­lijk veel bodem­ver­dich­ting. Hier­door krijgt het bodem­le­ven hele­maal geen kans om te ont­wik­ke­len, want een gezon­de bodem begint bij een gezond bodem­le­ven. Zo zijn er nog meer oor­za­ken van een gebrek aan bodem­le­ven in de stad, dat zijn:

  • Ver­snip­pe­ring; klei­ne groe­ne eiland­jes vor­men een onna­tuur­lij­ke leef­om­ge­ving, die de moge­lijk­he­den van vol­doen­de bodem­le­ven kan beper­ken;
  • Scha­de­lij­ke stof­fen in het boom­wor­tel­mi­li­eu zoals zwa­re meta­len die zijn uit­ge­sto­ten door ver­keer, strooi­zout, pes­ti­ci­den e.d.;
  • Extre­me kli­maat­om­stan­dig­he­den.

Toch zijn er ook wegen waar wei­nig bomen zijn dood gegaan door de droog­te.  Op advies van ons, zijn in de win­ter van 2017/2018 langs diver­se wegen in Neder­land bomen met mycor­r­hi­za­schim­mels aan­ge­plant. Uit­val was er tij­dens de (bij­na afge­lo­pen) zomer nau­we­lijks: min­der dan ca. 2,5%. Meer dan 95% van de bomen die op ons advies zijn aan­ge­plant, heeft het over­leeft. Dit is wel heel wat beter dan de ca. 50 tot 100% uit­val die ik zelf heb gezien, langs ande­re wegen.
Wat is het geheim? mycor­r­hi­za­schim­mels zor­gen ervoor dat er meer wor­tels wor­den gevormd en dat wor­tels en schim­mel­dra­den meer water uit de bodem kun­nen opne­men.