Con­tact met de natuur in ste­den ver­min­dert gevoe­lens van een­zaam­heid

Onder­zoe­kers: “Spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len die het con­tact met de natuur ver­ho­gen, moe­ten wor­den uit­ge­voerd, voor­al in dicht­be­volk­te ste­den.” Een recent, inter­na­ti­o­naal onder­zoek, gepu­bli­ceerd in het weten­schap­pe­lij­ke tijd­schrift Natu­re toont aan dat gevoe­lens van een­zaam­heid een belang­rijk pro­bleem voor de volks­ge­zond­heid is. Een­zaam­heid kan het risi­co op over­lij­den met 45% ver­ho­gen — meer dan lucht­ver­vui­ling, zwaar­lij­vig­heid of […]

Plant en gedrag

Groe­ne school­plei­nen nodi­gen uit tot bui­ten spe­len en dra­gen bij aan een beter soci­aal kli­maat.

Een groen uit­zicht

Uit­zicht op groen, bin­nen en bui­ten, heeft een stress­re­du­ce­ren­de wer­king en ver­be­tert het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen.

Plan­ten tegen dro­ge lucht

De ver­dam­ping door plan­ten in een gebouw leidt tot min­der dro­ge lucht: min­der hoofd­pijn en bete­re con­cen­tra­tie.

Groen tegen hit­te

Bui­ten­groen ver­min­dert in de zomer hit­te in en rond­om de school: min­der hit­te­stress en min­der arti­fi­ci­ë­le koe­ling nodig.

Groen in de klas zui­vert de lucht

Groen in de klas zui­vert de lucht en ver­min­dert con­cen­tra­ties CO2 en vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen: fris­ser en gezon­der.

Plan­ten in de stu­die­ruim­te

Stu­den­ten geven de voor­keur aan groe­ne stu­die­ruim­tes boven stan­daard stu­die­ruim­tes en stu­die­ruim­tes met een gekleur­de pos­ter.