Con­tact met de natuur in ste­den ver­min­dert gevoe­lens van een­zaam­heid

Onder­zoe­kers: “Spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len die het con­tact met de natuur ver­ho­gen, moe­ten wor­den uit­ge­voerd, voor­al in dicht­be­volk­te ste­den.”

Een recent, inter­na­ti­o­naal onder­zoek, gepu­bli­ceerd in het weten­schap­pe­lij­ke tijd­schrift Natu­re toont aan dat gevoe­lens van een­zaam­heid een belang­rijk pro­bleem voor de volks­ge­zond­heid is. Een­zaam­heid kan het risi­co op over­lij­den met 45% ver­ho­gen — meer dan lucht­ver­vui­ling, zwaar­lij­vig­heid of alco­hol­mis­bruik. Uit het onder­zoek blijkt ook dat door men­sen in con­tact te bren­gen met natuur de per­cen­ta­ges snel en aan­zien­lijk dalen.

De stu­die is de eer­ste die nagaat hoe de omge­ving een­zaam­heid kan beïn­vloe­den. Er werd gebruik gemaakt van real-time gege­vens, ver­za­meld via een smartpho­ne-app, in plaats van te ver­trou­wen op het geheu­gen van men­sen over hoe ze zich voel­den.

Uit het inter­na­ti­o­na­le onder­zoek bleek dat gevoe­lens van over­be­vol­king de een­zaam­heid met gemid­deld 39% deden toe­ne­men. Maar wan­neer men­sen bomen of de lucht kon­den zien, of vogels kon­den horen, daal­de het gevoel van een­zaam­heid met 28%. Gevoe­lens van soci­a­le inte­gra­tie ver­min­der­den een­zaam­heid ook met 21%, en wan­neer deze gevoe­lens samen­vie­len met con­tact met de natuur werd het gun­sti­ge effect met nog eens 18% ver­sterkt.

De bevin­din­gen wij­zen op moge­lijk­he­den om een­zaam­heid te ver­min­de­ren, zei­den de onder­zoe­kers: “Spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len die het con­tact met de natuur ver­ho­gen, moe­ten wor­den uit­ge­voerd, voor­al in dicht­be­volk­te ste­den.”

Het is bekend dat tijd door­bren­gen in de natuur het wel­zijn bevor­dert door bij­voor­beeld een  wan­de­ling in het bos. Natuur­lij­ke plek­ken in ste­den zou­den een­zaam­heid kun­nen ver­min­de­ren door gevoe­lens van ver­bon­den­heid met een plek te ver­ster­ken, of door meer gele­gen­heid te bie­den om te soci­a­li­se­ren, aldus de onder­zoe­kers.

Lees hier het hele arti­kel

https://www.nature.com/articles/s41598-021–03398‑2