Zut­phen opent groe­ne speel­plek

In het Water­kwar­tier in Zut­phen is afge­lo­pen zater­dag­mid­dag een natuur­speel­plek geo­pend. Het doel is om kin­de­ren van zes tot twaalf jaar oud aan het spe­len te krij­gen in en met de natuur zodat zij ook leren wat de natuur alle­maal te bie­den heeft. In de speel­tuin zijn dan ook geen tra­di­ti­o­ne­le speel­toe­stel­len — zoals wip­kip […]

Stads­par­tij Zut­phen zet zich in voor een groe­ne stad

In een nieuw groen­be­leids­plan voor de lan­ge ter­mijn moet de groe­ne struc­tuur van Zut­phen en Warns­veld wor­den vast­ge­legd. De ‘groe­ne lon­gen’ moe­ten daar­in beter wor­den beschermd tegen toe­kom­sti­ge bouw­plan­nen. Dit is hard nodig, want de stads­na­tuur in de hele gemeen­te komt steeds meer onder druk te staan. Dit staat­in het par­tij­pro­gram­ma van de Stads­par­tij Zut­phen.Rond […]