Stads­par­tij Zut­phen zet zich in voor een groe­ne stad

In een nieuw groen­be­leids­plan voor de lan­ge ter­mijn moet de groe­ne struc­tuur van Zut­phen en Warns­veld wor­den vast­ge­legd. De ‘groe­ne lon­gen’ moe­ten daar­in beter wor­den beschermd tegen toe­kom­sti­ge bouw­plan­nen. Dit is hard nodig, want de stads­na­tuur in de hele gemeen­te komt steeds meer onder druk te staan.

Dit staatin het par­tij­pro­gram­ma van de Stads­par­tij Zut­phen.
Rond de bin­nen­stad van Zut­phen is door bouw­pro­jec­ten de afge­lo­pen jaren al veel groe­ne ruim­te ver­dwe­nen en tal van nieu­we plan­nen staan op sta­pel.

Groen speelt rol bij waar­de­ring woon­kli­maat
Door­dat in de afge­lo­pen jaren vele vol­was­sen, beeld­be­pa­len­de bomen zijn ver­dwe­nen, wordt het in som­mi­ge wij­ken steeds moei­lij­ker om te recreëren in de direc­te woon­om­ge­ving. Omdat Zut­phen, in tegen­stel­ling tot vele ande­re ste­den, niet één echt stads­park van eni­ge omvang heeft, heeft de Stads­par­tij voor­ge­steld daar­in te voor­zien.
Bij de waar­de­ring van het woon­kli­maat speelt de groen­fac­tor een niet te onder­schat­ten rol.

Mini­maal 1.000 bomen plan­ten
Ver­der wil de Stads­par­tij een gron­di­ge her­zie­ning van het bomen­be­leid in Zut­phen. De afge­lo­pen jaren zijn vele hon­der­den bomen gekapt zon­der dat vol­doen­de is aan­ge­plant.

De Stads­par­tij pleit voor een stads­plan voor bomen, waar­bij de Bomenstich­ting en de inwo­ners nauw wor­den betrok­ken. Er moe­ten onder meer meer for­se boom­par­tij­en komen, zowel in Zut­phen als Warns­veld. Niet alleen goed voor de kwa­li­teit van het stads- en dorps­schoon, maar ook voor het schoon hou­den van de lucht onder ande­re door de opna­me van CO2 en het leve­ren van zuur­stof. Wij wil­len her­plant van mini­maal 1000 bomen in de komen­de raads­pe­ri­o­de.

Groe­nadop­tie
De Stads­par­tij wil de bio­di­ver­si­teit in klei­ne buurt­par­ken en par­ti­cu­lie­re tui­nen bevor­de­ren. In samen­wer­king met de Wijkaan­pak kan door ‘groenadoptie’ de belang­stel­ling voor stads­na­tuur wor­den ver­groot.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over het ver­kie­zings­pro­gram­ma »

Bron:
Stads­par­tij Zut­phen