Amster­dam Zuid­oost plant 1000 bomen

Op woens­dag­och­tend 12 decem­ber wor­den de eer­ste van 1000 nieu­we bomen in Amster­dam Zuid­oos geplant. Het gaat om een groep­je ker­sen­bo­men in het Bijl­mer­park. Het totaal aan­tal bomen dat in 2012 nog wordt geplant, 250 stuks, is óf eet­baar (vrucht- en noten­bo­men) óf trekt bij­en aan. Stads­deel Zuid­oost plant nog deze bestuurs­pe­ri­o­de — tot en […]

Monu­men­ta­le bomen in Zuid­oost Amster­dam vast­ge­steld

In Stads­deel Amster­dam Zuid­oost is onlangs de lijst van monu­men­ta­le bomen vast­ge­steld. Stads­deel Zuid­oost is een stads­deel in ont­wik­ke­ling waar­bij het wonen in een ste­de­lij­ke omge­ving omge­ven door groen en water cen­traal staat in de ver­nieu­wing. Het behoud en de aan­leg van een duur­zaam bomen­be­stand is een belang­rijk onder­deel van de groen­ver­nieu­wing. Ruim­te voor nieu­we […]