Nati­o­naal Bos­sen­fonds gaat zor­gen voor extra bos

Staats­bos­be­heer, Trees for Tra­vel en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag rich­ten een Nati­o­naal Bos­sen­fonds op voor nieuw bos in Neder­land. De drie orga­ni­sa­ties wor­den regel­ma­tig bena­derd door bedrij­ven die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen. Bedrij­ven kun­nen nu geld done­ren, waar­mee extra bos wordt aan­ge­plant. De aan­plant van bos in Neder­land loopt terug, ter­wijl er wel aller­lei moge­lijk­he­den zijn […]

Bomen zor­gen voor een ple­zie­ri­ge sfeer bij entree zie­ken­huis

De gemeen­te ’s‑Hertogenbosch schenkt in totaal 49 hemel­bo­men (Ailan­thus altis­si­ma) aan het Jeroen Bosch Zie­ken­huis. Het gro­te plein voor het zie­ken­huis moet patiënten en bezoe­kers een wel­kom gevoel geven. Bezoe­kers kun­nen gemak­ke­lijk onder de indruk raken van de groot­te van het gebouw en de druk­ke wegen erom­heen. Het plein moet daar­om een aan­ge­naam en over­zich­te­lijk […]