Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen

een onder­zoeks­pro­gram­ma naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in zie­ken­hui­zen   De Groe­ne stad in gesprek met Dr. Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker aan de VU) over nieuw onder­zoek naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen Dat groen een posi­tief effect op onze gezond­heid heeft, dat besef begint zo lang­za­mer­hand wel door te […]

Zorg werkt ‘Beter­in­het­groen’

Begin decem­ber heb­ben twee minis­te­ries en een twaalf­tal par­tij­en en orga­ni­sa­ties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een con­ve­nant gete­kend, gericht op bete­re benut­ting van de posi­tie­ve effec­ten van de groe­ne leef­om­ge­ving. Het ini­ti­a­tief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van Medi­Quest, ken­nis­cen­trum op het gebied van gezond­heids­zorg. De Green Deal […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]