‘Natuur kan pri­ma zon­der sub­si­die’

De Neder­land­se natuur hoeft hele­maal niet afhan­ke­lijk te zijn van sub­si­die en gif­ten. De over­heid kan in lang­lo­pen­de con­trac­ten de rech­ten van natuur- en land­schaps­ge­bie­den over­dra­gen aan coöperaties of ver­e­ni­gin­gen. In ruil voor de plicht het gebied te ver­zor­gen, krijgt de beheer­der dan het recht het gebied onder strik­te voor­waar­den uit te baten. Dit staat […]

Een vita­le stad kan niet zon­der vitaal groen

In 2009 heb­ben 18 ste­den de groen­con­ve­nan­ten voor kracht­wij­ken onder­te­kend. Sinds­dien zijn ver­schil­len­de groen­pro­jec­ten gestart of afge­rond en er is veel ken­nis en erva­ring opge­daan. Daar­om orga­ni­seer­de het pro­gram­ma Groen en de Stad, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie en de gemeen­te Amers­foort een ken­nis­dag groe­ne kracht­wij­ken op 17 novem­ber 2010, met als doel het uit­wis­se­len van deze ken­nis […]