Dag­blad het Parool is op zoek naar bes­te speel­tuin

De gemeen­te Amster­dam telt 1.300 speel­plek­ken en het dag­blad het Parool is op zoek naar de bes­te. De redac­teu­ren van de krant bezoe­ken de leuk­ste speel­tui­nen van de stad. Elke week berich­ten ze hier­over in de bij­la­ge PS Kind en uit­ein­de­lijk kie­zen zij de bes­te speel­tuin van Amster­dam. Kaart met alle, voor het Parool beken­de, […]

Op zoek naar inrich­tings­as­pec­ten van helen­de tuin Ver­ken­nend lite­ra­tuur­stu­die van een ‘hea­ling gar­den’

Naar aan­lei­ding van de wens om een deel van het ter­rein rond zorg­boer­de­rij De Hoge Born te  Wage­nin­gen als ‘Helen­de tuin’ in te rich­ten, is er een ver­ken­nen­de lite­ra­tuur­stu­die uit­ge­voerd. Deze had tot doel een ant­woord te vin­den op de vraag wel­ke inrich­tings­as­pec­ten ervoor zor­gen dat een ‘hel­len­de tuin’ een ‘helen­der’ effect heeft dan ande­re […]