Op zoek naar inrich­tings­as­pec­ten van helen­de tuin Ver­ken­nend lite­ra­tuur­stu­die van een ‘hea­ling gar­den’

Naar aan­lei­ding van de wens om een deel van het ter­rein rond zorg­boer­de­rij De Hoge Born te  Wage­nin­gen als ‘Helen­de tuin’ in te rich­ten, is er een ver­ken­nen­de lite­ra­tuur­stu­die uit­ge­voerd. Deze had tot doel een ant­woord te vin­den op de vraag wel­ke inrich­tings­as­pec­ten ervoor zor­gen dat een ‘hel­len­de tuin’ een ‘helen­der’ effect heeft dan ande­re groe­ne omge­ving. Een ant­woord op deze vraag is niet gevon­den. Wel kun­nen op basis van ander onder­zoek ver­wach­tin­gen wor­den uit­ge­spro­ken en aan­be­ve­lin­gen gedaan met betrek­king tot het effect van bepaal­de inrich­tings­as­pec­ten.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Hea­ling gar­den, gezond­heid, helen­de tuin

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR