Sym­po­si­um ‘Groen in zicht’ over de waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen

Het Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC) orga­ni­seert samen met bran­che­ver­e­ni­ging VHG op don­der­dag 23 sep­tem­ber het sym­po­si­um ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amster­dam. De waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen staan deze dag cen­traal. Ste­den­bouw­kun­di­gen, gemeen­ten, archi­tec­ten, woning­cor­po­ra­ties, zorg­in­stel­lin­gen, water­schap­pen en groen­be­drij­ven kun­nen zich tij­dens dit sym­po­si­um laten infor­me­ren en inspi­re­ren door een […]

Uit­zicht op groen of groen uit zicht?

In dit rap­port staan de resul­ta­ten van een onder­zoek naar de hoe­veel­heid groen die wordt gere­a­li­seerd in nieu­we woon­wij­ken. In het rap­port wordt eerst inge­gaan op het maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belang van ste­de­lijk groen. Het onder­zoek zelf bestaat uit een ana­ly­se van tien nieu­we bouw­lo­ca­ties die in alle opzich­ten repre­sen­ta­tief zijn. Deze loca­ties zijn door­ge­licht […]