Woon­wij­ken hit­te­be­sten­dig maken door mid­del van groen

Een vier­tal wij­ken in ons land wordt hit­te­be­sten­dig inge­richt. De gemeen­ten Bre­da, Til­burg, Deven­ter en Tynaar­lo heb­ben ieder een groot wijk­plan aan­ge­meld bij inge­ni­eurs­bu­reau Oran­je­woud voor een lan­de­lij­ke kli­maat­pi­lot. Doel van deze pilot is om bij wij­ze van proef com­ple­te woon­wij­ken bestand te maken tegen hit­te­gol­ven door mid­del van groen. Door de kli­maat­ver­an­de­ring zal ons […]

Meer groen in de woon­om­ge­ving helpt woon­wij­ken duur­za­mer te maken

Op ver­zoek van minis­ter Voge­laar voor Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie heeft de stich­ting Groen­fo­rum Neder­land een advies uit­ge­bracht inza­ke de groe­ne com­po­nent in de woon­vi­sies van gro­te­re gemeen­ten. Groen­fo­rum con­sta­teert dat er in deze woon­vi­sies nau­we­lijks aan­dacht is voor het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving. En dat ter­wijl uit inter­na­ti­o­naal onder­zoek blijkt dat open­baar en […]