Woon­wij­ken hit­te­be­sten­dig maken door mid­del van groen

Een vier­tal wij­ken in ons land wordt hit­te­be­sten­dig inge­richt. De gemeen­ten Bre­da, Til­burg, Deven­ter en Tynaar­lo heb­ben ieder een groot wijk­plan aan­ge­meld bij inge­ni­eurs­bu­reau Oran­je­woud voor een lan­de­lij­ke kli­maat­pi­lot. Doel van deze pilot is om bij wij­ze van proef com­ple­te woon­wij­ken bestand te maken tegen hit­te­gol­ven door mid­del van groen.

Door de kli­maat­ver­an­de­ring zal ons land vaker te maken krij­gen met opeen­vol­gen­de hete dagen met een rela­tief hoge lucht­voch­tig­heid. Wan­neer het ’s nachts onvol­doen­de afkoelt, kan in de bebouw­de omge­ving het zoge­he­ten Urban Heat Island-effect gaan optre­den. De wijk bouwt een steeds hoge­re con­stan­te tem­pe­ra­tuur op door­dat wonin­gen, daken en bestra­ting over­dag een gro­te hoe­veel­heid warm­te absor­be­ren die zij ’s nachts onvol­doen­de afstaan.

Groe­ne ver­koe­ling
In een ste­de­lijk gebied kan het wel tot 15 ºC war­mer kan wor­den dan in het omlig­gen­de land­schap. Straat- en dak­be­dek­king kan op hete dagen tot cir­ca 50 ºC war­mer zijn dan de omge­vings­tem­pe­ra­tuur. Om ervoor te zor­gen dat woon­wij­ken over­dag min­der snel opwar­men, kan er met behulp van spe­ci­fie­ke groen­struc­tu­ren voor meer ver­koe­ling in de wijk wor­den gezorgd. Met 10% meer groen wordt het al gauw 4 ºC koe­ler. Daar­bij zijn van belang het sor­ti­ment, mate van scha­duw­wer­king en ver­dam­ping als­me­de besten­dig­heid tegen zowel extre­me droog­te als extre­me neer­slag­hoe­veel­he­den van de groen­par­tij­en.

Bron:
Inge­ni­eurs­bu­reau Oran­je­woud

Afbeel­ding:
Inge­ni­eurs­bu­reau Oran­je­woud