Hooge Hei­de: woning­bouw in ruil voor natuur

Hooge Hei­de is het bos­rij­ke gebied ten oos­ten van Ros­ma­len. Hier wil de gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch een groot land­schaps­park ont­wik­ke­len. Hoe­wel het gebied al veel mooie plek­ken bevat, moet het in de toe­komst een meer aan­een­ge­slo­ten groen gebied wor­den. Om hier een impuls aan te geven, is het nodig om ook par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen beschik­baar te krij­gen […]

De waar­de van groen en water bij woning­bouw

Gemeen­ten heb­ben een gro­te rol bij de ont­wik­ke­ling en het beheer van open­baar groen en water (par­ken, plant­soe­nen en open bin­nen­wa­ter) in een woon­wijk. Er zijn kos­ten van aan­leg en beheer, maar natuur­rij­ke woon­mi­li­eus wor­den ook steeds popu­lair­der. Wel­licht moet meer reke­ning wor­den gehou­den met het waar­de­ver­ho­gend of prijs­ver­ho­gend effect van groen en water op […]