Hooge Hei­de: woning­bouw in ruil voor natuur

Hooge Hei­de is het bos­rij­ke gebied ten oos­ten van Ros­ma­len. Hier wil de gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch een groot land­schaps­park ont­wik­ke­len. Hoe­wel het gebied al veel mooie plek­ken bevat, moet het in de toe­komst een meer aan­een­ge­slo­ten groen gebied wor­den. Om hier een impuls aan te geven, is het nodig om ook par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen beschik­baar te krij­gen voor land­schap, natuur en recre­a­tie. Een instru­ment dat het col­le­ge gaat inzet­ten om de eige­na­ren te sti­mu­le­ren de gebie­den te ver­be­te­ren, is ‘Rood voor Groen’: woning­bouw in ruil voor natuur. (Pers­be­richt gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch, 16 april 2008)

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Inves­te­ren in groen, natuur­ont­wik­ke­ling, groe­ne woon­wij­ken

Bron:
Gemeen­te’s-Her­to­gen­bosch