Nieu­we Green Deals winst voor eco­no­mie en natuur

Bedrijfs­le­ven en natuur­or­ga­ni­sa­ties heb­ben 11 Green Deals onder­te­kend met minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I) en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu (I&M) die bij­dra­gen aan het stop­pen van ver­der ver­lies van natuur. De Green Deals zijn een uit­wer­king van het advies van de Tas­kfor­ce Bio­di­ver­si­teit en Natuur­lij­ke Hulp­bron­nen, dat dins­dag 13 […]

Groe­ne leef­om­ge­ving levert Neder­land meer dan 1 mil­jard eco­no­mi­sche winst

Inves­te­rin­gen in vol­doen­de en goed groen kan in Neder­land lei­den tot een eco­no­mi­sche meer­waar­de die kan oplo­pen tot 1,3 mil­jard euro per jaar. Daar­bij gaat het onder ande­re om eco­no­mi­sche winst dank­zij gezon­de­re inwo­ners, lage­re zorg­kos­ten, hoge­re waar­den van vast­goed en wonin­gen, lage­re ener­gie­kos­ten en een hoge­re arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. Dat is een van de con­clu­sies van […]