Kij­ken naar groen ver­hoogt de con­cen­tra­tie

De Groe­ne Stad is ver­heugd over de uit­kom­sten van een onder­zoek dat gedaan is aan de Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. Dit onder­zoek toont name­lijk aan dat het kij­ken naar groen, con­cen­tra­tie ver­ho­gend is. Dat een groe­ne omge­­ving- of zelfs alleen maar het kij­ken ernaar ‑veel posi­tie­ve effec­ten op ons heeft, is bekend. Zo erva­ren men­sen min­der […]

Wel­ke invloed heeft straat­groen in de stad?

NHTV inter­na­ti­o­naal hoger onder­wijs Bre­da gaat onder­zoek doen naar de effec­ten van straat­groen op de kwa­li­teit van leven van de inwo­ners van de vier gro­te Bra­bant­se ste­den: Eind­ho­ven, Til­burg, Bre­da en ‘s Her­to­gen­bosch. Het heeft als doel te ach­ter­ha­len wel­ke vorm en com­bi­na­tie van straat­groen het meest posi­tie­ve effect heeft op het wel­zijn van de […]