Zuid-Hol­lands land­schap werkt aan een groen land­schap

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil voor haar inwo­ners een gezon­de en aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. De kwa­li­teit en levens­vat­baar­heid van het groen land­schap zijn daar­in belang­rijk. Niet alleen nu, maar ook laten moe­ten natuur, agra­risch land­schap en recre­a­tief gebruik op een natuur­lij­ke manier samen­ko­men. Dat is de kern van het groen­be­leid van de pro­vin­cie. Daar­om heeft de pro­vin­cie […]

“Groen werkt als won­der­olie”

“Een kracht­wijk kan niet zon­der pracht­groen.” Dit zei minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) bij de onder­te­ke­ning van 5 con­ve­nan­ten voor groen in kracht­wij­ken. Sym­bo­lisch zet­te zij een boom op in het Van der Ven­ne­park in de Haag­se Schil­ders­wijk. Kracht­wij­ken in Den Haag, Alkmaar, Deven­ter, Eind­ho­ven en Gro­nin­gen krij­gen extra geld voor […]