“Groen werkt als won­der­olie”

“Een kracht­wijk kan niet zon­der pracht­groen.” Dit zei minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) bij de onder­te­ke­ning van 5 con­ve­nan­ten voor groen in kracht­wij­ken. Sym­bo­lisch zet­te zij een boom op in het Van der Ven­ne­park in de Haag­se Schil­ders­wijk.

Kracht­wij­ken in Den Haag, Alkmaar, Deven­ter, Eind­ho­ven en Gro­nin­gen krij­gen extra geld voor groen in de wijk. Minis­ter Ver­burg onder­te­ken­de met deze 5 gemeen­ten de groen­con­ve­nan­ten.

Min­der maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men
“Groen levert een bij­dra­ge aan het aan­pak­ken van maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men”, zei minis­ter Ver­burg. “Neem als voor­beeld stads­par­ken. Stads­par­ken zijn bij uit­stek ont­moe­tings­plek­ken voor buurt­be­wo­ners.

Op een bank­je in het park, lek­ker in het zon­ne­tje als het kan, leer je je buren beter ken­nen. Ter­wijl de kin­de­ren samen spe­len in het gras. En u kent waar­schijn­lijk ook de resul­ta­ten van nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal onder­zoek waar­uit blijkt dat van­da­lis­me, ver­vui­ling, ver­loe­de­ring, agres­sie en klei­ne cri­mi­na­li­teit min­der voor­komt in groe­ne wij­ken.”

Con­cre­te plan­nen
In totaal maakt minis­ter Ver­burg € 3,8 mil­joen vrij voor meer groen in kracht­wij­ken in de peri­o­de 2010 — 2012. Eind­ho­ven, Den Haag en Gro­nin­gen krij­gen voor deze peri­o­de ieder € 975.000. Deven­ter en Alkmaar € 430.000. Elke wijk heeft haar eigen con­cre­te plan­nen. Zo wordt in de Haag­se Schil­ders­wijk het Van de Ven­ne­park hele­maal opnieuw inge­richt. Samen met bewo­ners wordt een nieuw ont­werp gemaakt waar­door het park groe­ner, aan­trek­ke­lij­ker en beter te gebrui­ken wordt.

Groen als won­der­olie
“Groen zal wer­ken als won­der­olie. Maar deze won­der­olie ver­spreidt zich niet van­zelf. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Hulp die ik begin dit jaar al van 13 wet­hou­ders heb gekre­gen, en de hulp van u, de laat­ste 5 van de in totaal 18 wet­hou­ders met kracht­wij­ken in hun ste­den.” Voor de ande­re kracht­wij­ken heeft minis­ter Ver­burg begin 2009 al € 7,8 mil­joen vrij­ge­maakt.

Lees ook:
Ver­burg steekt € 3,8 mil­joen extra in groe­ne kracht­wij­ken »

Bron:
Minis­te­rie van LNV