Ver­bin­den van wel­zijn, zorg en groen in Til­burg­se impuls­wij­ken

In vier Til­burg­se impuls­wij­ken zijn wel­zijn, zorg en groen gekop­peld. De GGD Hart voor Bra­bant werkt hier­bij samen met het opbouw­werk, woon­cor­po­ra­ties, de thuis­zorg en de scho­len. Drie gere­a­li­seer­de wijk­moes­tui­nen zijn hier­van een voor­beeld. “Dit is goed voor de leef­baar­heid en goed voor de gezondheid.” Dit staat te lezen op de web­si­te van Movi­sie. Pro­ject­lei­der […]

Groe­ne omge­ving belang­rijk voor het wel­zijn en gezond­heid van bur­gers

Groen is let­ter­lijk van levens­be­lang. Meer­de­re onder­zoe­ken tonen inmid­dels aan dat leven in een groe­ne omge­ving een aan­tal gro­te gezond­heids­voor­de­len heeft. Een kort over­zicht meldt het weten­schap­pe­lijk nieuws van Faqt op haar site. Zes­tien­ja­ri­gen die in een zeer groe­ne omge­ving opgroei­en, ble­ken vol­gens een Ame­ri­kaan­se stu­die 6 kilo­gram min­der dik dan stads­kin­de­ren uit de erg­ste […]