Ver­slag: Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten bezoe­ken Neder­land

De Groe­ne Stad op stap met Brit­ten in Rot­ter­dam   Van woens­dag 22 okto­ber t/m vrij­dag 24 okto­ber ver­bleef een dele­ga­tie Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten in Neder­land. Deze inter­na­ti­o­na­le tuin­mis­sie was een ini­ti­a­tief van de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den. Door mede­wer­kers van de ambas­sa­de was een inten­sief , drie­daags pro­gram­ma opge­steld, waar­bij onder ande­re een aan­tal  inno­va­tie­ve […]

Ben­them­p­lein Rot­ter­dam groot­ste water­plein ter wereld

Zoals veel ste­den, is Rot­ter­dam dicht­be­bouwd. De stad heeft veel gebou­wen en nog veel meer bestra­ting. Tege­lijk wor­den regen­bui­en steeds hef­ti­ger, waar­door de kans op water­over­last in de stad toe­neemt. In Rot­ter­dam is maar wei­nig ruim­te om extra ruim­te te maken voor water, zoals sin­gels, met name in de bin­nen­stad. Zo ont­stond in 2005 het […]

Water­ber­ging, een gro­te ste­de­lij­ke uit­da­ging

Kli­maat­ver­an­de­ring en de steeds ver­der voort­schrij­den­de ver­ste­de­lij­king zul­len in gro­te delen van de bevolk­te wereld lei­den tot toe­ne­mend risi­co op over­stro­min­gen. Zo heb­ben we steeds vaker te maken met hevi­ge regen­val, waar­bij we mer­ken dat het over­tol­li­ge water steeds moei­lij­ker kan wor­den afge­voerd door onze rio­len. Gevol­gen: onder­ge­lo­pen par­keer­ga­ra­ges, over­stro­men­de grach­ten en plei­nen. Water­ber­ging in […]