Semi­nar The Green City in War­schau is goed bezocht

Meer dan 120 land­schaps­ar­chi­tec­ten, beleids­ma­kers en ande­re geïnteresseerden namen vori­ge week deel aan het semi­nar The Green City in de Pool­se hoofd­stad War­schau. Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) orga­ni­seer­de in samen­wer­king met de Neder­land­se ambas­sa­de in War­schau een semi­nar met als hoofd­the­ma The Green City. De toe­ge­voeg­de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen voor het […]

Green City semi­nar in War­schau

Op woens­dag 9 novem­ber orga­ni­seert Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH)  in samen­wer­king met de Land­bouw­raad War­schau van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie een dag­semi­nar waar­bij de func­ti­o­ne­le en eco­no­mi­sche waar­de van het groe­ne pro­duct cen­traal staat. Het semi­nar wordt inge­vuld met spre­kers uit zowel Neder­land als Polen. Voor Neder­land zal Pie­ter van den […]