Green City semi­nar in War­schau

Op woens­dag 9 novem­ber orga­ni­seert Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH)  in samen­wer­king met de Land­bouw­raad War­schau van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie een dag­semi­nar waar­bij de func­ti­o­ne­le en eco­no­mi­sche waar­de van het groe­ne pro­duct cen­traal staat.

Het semi­nar wordt inge­vuld met spre­kers uit zowel Neder­land als Polen. Voor Neder­land zal Pie­ter van den Berk een pre­sen­ta­tie ver­zor­gen van Van den Berk Boom­kwe­ke­rij­en en Jor­is Voe­ten van Van Hel­voirt Groen­pro­jec­ten.

Van den Berk zal onder meer aan­dacht beste­den aan de “juiste boom/plant, op de juis­te plaats”. Voe­ten legt de nadruk op de diver­se pro­jec­ten die zij heb­ben aan­ge­legd waar­bij de meer­waar­de van het groe­ne pro­duct voor de omge­ving cen­traal zal staan.

Pre­sen­ta­tie De Groe­ne Stad
PPH geeft een pre­sen­ta­tie over de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor en over haar acti­vi­tei­ten. Het con­cept de Groe­ne Stad zal hier­bij cen­traal staan. Van­uit Polen zijn twee spre­kers uit­ge­no­digd die hun visie geven over het groen­be­leid in War­schau en ook zij zul­len het belang van groen in het ste­de­lijk gebied bena­druk­ken. Na het semi­nar is gele­gen­heid voor vra­gen en net­wer­ken en ont­vangt iede­re bezoe­ker een infor­ma­tie­pak­ket met onder meer het nieu­we boek The Green City Gui­de­li­nes.

Neder­lands bedrijfs­le­ven
Het Neder­lands bedrijfs­le­ven is wel­kom om dit semi­nar bij te wonen. Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met Helma van der Louw.

Uit­no­di­ging
Van­uit de Neder­land­se ambas­sa­de zijn uit­no­di­gin­gen ver­stuurd naar beleids­ma­kers, groen­voor­zie­ners, land­schaps­ar­chi­tec­ten et cete­ra om dit semi­nar bij te wonen.

Down­load de uit­no­di­ging »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.