Semi­nar The Green City in War­schau is goed bezocht

Meer dan 120 land­schaps­ar­chi­tec­ten, beleids­ma­kers en ande­re geïnteresseerden namen vori­ge week deel aan het semi­nar The Green City in de Pool­se hoofd­stad War­schau.

Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) orga­ni­seer­de in samen­wer­king met de Neder­land­se ambas­sa­de in War­schau een semi­nar met als hoofd­the­ma The Green City. De toe­ge­voeg­de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen voor het ste­de­lijk gebied stond daar­in cen­traal.

Bedrijfs­le­ven
Het Neder­land­se bedrijfs­le­ven werd ver­te­gen­woor­digd door Pie­ter van den Berk van Van den Berk Boom­kwe­ke­rij­en en Jor­is Voe­ten van SHFT, smart inno­va­ti­ve con­cepts. Van­uit PPH werd een inlei­den­de pre­sen­ta­tie ver­zorgd over het con­cept de Groe­ne Stad. Jor­is Voe­ten vul­de dit aan met diver­se inno­va­tie­ve en gere­a­li­seer­de pro­jec­ten op groen­ge­bied. In de pre­sen­ta­tie van Pie­ter van den Berk stond het toe te pas­sen sor­ti­ment cen­traal, ofte­wel ‘de juis­te boom op de juis­te plek’. Naast de drie spre­kers uit Neder­land waren er ook twee pre­sen­ta­ties van Pool­se spre­kers. Zij gin­gen voor­na­me­lijk in op de kli­maat­om­stan­dig­he­den waar­mee het boom­kwe­ke­rij­pro­duct te maken heeft en de pro­ble­ma­tiek van de aan­plant in de open­ba­re ruim­te.

Green City Gui­de­li­ne
Na afloop ont­ving iede­re bezoe­ker een infor­ma­tie­pak­ket met onder meer het nieu­we boek The Green City Gui­de­li­nes.

 

Meer infor­ma­tie over het semi­nar »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.