Scha­duw­bo­men ver­koe­len speel­plek­ken op war­me dag met 10 tot 15 gra­den

Uit meet­proe­ven die afge­lo­pen vrij­dag zijn geno­men in diver­se Neder­land­se speel­tui­nen blijkt dat de tem­pe­ra­tuur van de speel­toe­stel­len, die in de vol­le zon staan, oplo­pen tot boven de 50°C. Afhan­ke­lijk van aller­lei fac­to­ren heb­ben scha­duw­bo­men een ver­koe­lend effect van zo’n 10 tot 15°C. Speel­toe­stel­len wor­den vei­lig, huf­ter­proof en toe­gan­ke­lijk ont­wor­pen, maar ze zijn soms bloed­heet. […]

Onder bomen is het 10 tot 15 °C koe­ler op war­me dag

Ieder­een heeft wel eens erva­ren dat bomen een enor­me ver­koe­ling bie­den op war­me dagen. Op de web­si­te Trees for Gran­nies staat dat dit op een zon­ni­ge dag wel 10 tot 15 °C kan sche­len.Dit bete­kent dat wan­neer het bui­ten 35 °C is het onder een boom 20 °C is. Uiter­aard is het koel­ef­fect afhan­ke­lijk van […]