Scha­duw­bo­men ver­koe­len speel­plek­ken op war­me dag met 10 tot 15 gra­den

Uit meet­proe­ven die afge­lo­pen vrij­dag zijn geno­men in diver­se Neder­land­se speel­tui­nen blijkt dat de tem­pe­ra­tuur van de speel­toe­stel­len, die in de vol­le zon staan, oplo­pen tot boven de 50°C. Afhan­ke­lijk van aller­lei fac­to­ren heb­ben scha­duw­bo­men een ver­koe­lend effect van zo’n 10 tot 15°C.

Speel­toe­stel­len wor­den vei­lig, huf­ter­proof en toe­gan­ke­lijk ont­wor­pen, maar ze zijn soms bloed­heet.

Er zijn legio ver­koe­len­de maat­re­ge­len te beden­ken, zoals het plaat­sen van scha­duw­bo­men. Het ver­koe­len­de bla­der­dak van een boom bewijst juist op hete dagen zijn meer­waar­de. De onder­grond speelt uiter­aard ook een belang­rij­ke rol. Gras is op zich­zelf ver­koe­lend. Zand valt daar­en­te­gen weer wat pret­ti­ger, maar zand kan een behoor­lij­ke hoe­veel­heid warm­te opslaan die lang na-ijlt.

 

Reke­ning hou­den met warm­te bij ont­werp van speel­tui­nen
Ont­wer­pers van speel­tui­nen moe­ten met zeer veel fac­to­ren reke­ning hou­den bij het ont­wer­pen van een speel­tuin. De vei­lig­heid staat uiter­aard boven­aan het lijst­je. Snel gevolgd door van­da­lis­me­be­sten­dig­heid, even­tu­eel toe­gan­ke­lijk­heid, aan­schaf- en onder­houds­kos­ten, enzo­voort. Of de optel­som van dit eisen­pak­ket ook ther­misch gezien voor een goed resul­taat zorgt, wordt ech­ter meest­al over het hoofd gezien. Het resul­taat is vaak dat er een prach­ti­ge speel­tuin staat, die op een zon­ni­ge dag helaas niet bruik­baar is.

Lees ook: Onder wel­ke boom zit je het koel­ste ? Gro­te ver­schil­len in kli­maat tus­sen boom­soor­ten »

Meer infor­ma­tie over dit onder­werp vindt u op: Web­si­te Nut­sco­de »