‘Meer groe­ne fiets- en wan­del­rou­tes door Over­schie’

Alle bewo­ners van Rot­ter­dam moe­ten in de nabije toe­komst naar het bui­ten­ge­bied van de stad kun­nen wan­de­len of fiet­sen via aan­trek­ke­lij­ke groe­ne rou­tes. Om dat te berei­ken inven­ta­ri­seert Groen­Links in Over­schie en in een aan­tal ande­re deel­ge­meen­ten wel­ke rou­tes al bestaan en voor­al wel­ke rou­tes ont­bre­ken. ‘Bewoners die van­uit de wij­ken een natuur- of recre­a­tie­ge­bied […]

Gro­nin­gen inves­teert in ver­be­te­ring wan­del­rou­tes

De pro­vin­cie Gro­nin­gen inves­teert bij­na € 250.000 in de ver­be­te­ring van twee lan­de­lij­ke wan­del­rou­tes. Het gaat om een recon­struc­tie van het Wad- en Wier­den­pad tus­sen  Lau­wers­oog en Nieuw­schans (120 km) en het Noa­ber­pad tus­sen Bad Nieu­we­schans en Emme­rich (379 km). Daar­naast wordt er € 30.000 gere­ser­veerd voor een moge­lij­ke gedeel­te­lij­ke ver­leg­ging van het Pie­ter­pad (492 […]