‘Meer groe­ne fiets- en wan­del­rou­tes door Over­schie’

Alle bewo­ners van Rot­ter­dam moe­ten in de nabije toe­komst naar het bui­ten­ge­bied van de stad kun­nen wan­de­len of fiet­sen via aan­trek­ke­lij­ke groe­ne rou­tes. Om dat te berei­ken inven­ta­ri­seert Groen­Links in Over­schie en in een aan­tal ande­re deel­ge­meen­ten wel­ke rou­tes al bestaan en voor­al wel­ke rou­tes ont­bre­ken.

‘Bewoners die van­uit de wij­ken een natuur- of recre­a­tie­ge­bied wil­len bezoe­ken, zijn soms meer tijd kwijt met het berei­ken van de bestem­ming, dan zij er door­bren­gen’, zegt Wil­lem Vis­ser van Groen­Links. ‘Het zou daar­om ide­aal zijn als in heel Rot­ter­dam groe­ne fiets- en wan­del­ver­bin­din­gen lig­gen die wij­ken en gebie­den met elkaar ver­bin­den, zodat je pret­tig en snel kunt fietsen.’

Veel groen
Ondanks het nega­tie­ve ima­go van Over­schie door de A13 en de lig­ging vlak­bij Rot­ter­dam Air­port, biedt de deel­ge­meen­te vol­gens Vis­ser ook veel groen. ‘Park Zes­tien­ho­ven ligt als een groe­ne long in het cen­trum van de deel­ge­meen­te. Aan de noord­kant ligt Pol­der Schie­veen, waar de stad direct over­gaat in het Groe­ne Hart, en tus­sen Delf­sha­ven en Over­schie ligt langs de Schie een snel­le en vrij­lig­gen­de fiets- en wan­del­rou­te die deel uit­maakt van de snel­fiets­rou­te tus­sen Rot­ter­dam en Den Haag.’

Meer groe­ne rou­tes naar bui­ten­ge­bied
Groen­Links wil inzet­ten op meer groe­ne rou­tes naar het bui­ten­ge­bied en bin­nen de stad. Vis­ser: ‘Tussen Over­schie en Hil­le­gers­berg-Schie­broek is een nage­noeg aan­een­ge­slo­ten net­werk van par­ken. Dit zou uit­ste­kend kun­nen aan­slui­ten op de nieu­we snel­fiets­rou­te langs de voor­ma­li­ge Hof­plein­lijn. Zeker in een deel­ge­meen­te als Over­schie, waar we de natuur op een steen­worp afstand vin­den, kun­nen aan­trek­ke­lij­ke fiets‑, vaar- en wan­del­rou­tes een belang­rij­ke rol spe­len bij de keu­ze tus­sen auto of een alternatief.’

Meer info
Pro­ject groe­ne gren­zen en groen­blau­we ver­bin­din­gen »

Bron:
Groen­Links Rot­ter­dam Over­schie

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.