Berichten

De VROM-Inspectie heeft een handreiking gemaakt voor gemeenten met daarin alle mogelijkheden die zij hebben om woonoverlast te bestrijden. Woonoverlast, hinder in en rond de woning, kan variëren van verloederde tuinen en achterstallig onderhoud tot extreme overlast door vervallen (drugs-)panden, wietplantages of escalerende burenruzies.

Een buurt die langzaam ‘een beetje’ verloedert, kan verworden tot een onleefbare plaats met extreme vormen van overlast of zeer gevaarlijke en ongezonde situaties. Zo’n buurt weer prettig, gezond en veilig krijgen is een hele opgave. De gemeente is vanwege haar kennis over de lokale situatie en haar verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid van wijken de aangewezen partij om de regie te voeren over de aanpak en preventie van woonoverlast.

Meer info

 

Bron:
VROM

 

 

Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor een lening met een lage rente.

Het gaat om diverse projecten, zoals de ontwikkeling van stedelijk groen. Zo staat er in artikel 2 a 2 geschreven: ‘de ontwikkeling van additioneel stedelijk groen, mits er een toename is van het oppervlak aan groen en dat groen ten minste gedeeltelijk een opgaand karakter heeft. Het betreft de aanleg van stedelijk groen gelegen binnen de bebouwde kom of binnen een zone van 500 meter om de bebouwde kom’.

Gezamenlijke regeling
De Regeling groenprojecten 2010 is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W. Deze regeling vervangt de Regeling groenprojecten 2005.

 

 

Bron:
Ministerie VROM

 

Veel stedelijke regio’s in Nederland hebben een tekort aan recreatiegroen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s’. Het rapport ‘Recreatief groen in de stedelijke regio’s’ van VROM verscheen gisteren.

In sommige gevallen loopt het tekort aan recreatiegroen op tot ruim 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie (KCR) en Motivaction dat in opdracht van VROM (programma Mooi Nederland) is uitgevoerd. VROM wil met dit onderzoek een beter beeld krijgen van de groentekorten in stedelijke regio’s om afspraken te kunnen maken over de aanpak ervan.

Groene ruimte voor wandelen en fietsen
Het KCR heeft aan de hand van haar Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM) de tekorten berekend aan groene ruimte voor wandelen en fietsen in 24 stedelijke regio’s.

Dit gebeurt door de vraag naar deze activiteiten op basis van de bevolkingssamenstelling te vergelijken met de beschikbare groene recreatieruimte. Hieruit blijkt dat in tien regio’s sprake is van een tekort van meer dan 20%, oplopend tot zelfs boven 60%.

Sociaal-demografische kenmerken
Daarnaast is ook op basis van sociaal-demografische kenmerken van de bevolking onderzocht aan welke typen groen de stedelingen behoefte hebben. Hieruit blijkt dat in stedelijke regio’s groen relatief vaker een sociale functie heeft voor de recreanten.

Groentekorten aanpakken
Het onderzoek heeft een bruikbare indicatie van de groenopgave opgeleverd en wordt gezien als goed vertrekpunt voor gesprekken met de regio’s om de tekorten aan te pakken. Toch kan er nog veel verbeterd worden aan de bestaande recreatiemodellen.

Waar de opgave voor bijvoorbeeld woningbouw en mobiliteit tot achter de komma is te berekenen. Zo houden de gebruikte modellen nog onvoldoende rekening met de kwaliteit van het vraag en aanbod. Het Rijk zet zich daarom samen met medeoverheden en kennisinstellingen in voor een verdere verbetering van de methodiek.

Download het rapport »

Bron:
VROM