VROM-Inspec­tie maakt hand­rei­king aan­pak woon­over­last en ver­loe­de­ring

De VROM-Inspec­­tie heeft een hand­rei­king gemaakt voor gemeen­ten met daar­in alle moge­lijk­he­den die zij heb­ben om woon­over­last te bestrij­den. Woon­over­last, hin­der in en rond de woning, kan variëren van ver­loe­der­de tui­nen en ach­ter­stal­lig onder­houd tot extre­me over­last door ver­val­len (drugs-)panden, wiet­plan­ta­ges of esca­le­ren­de buren­ru­zies. Een buurt die lang­zaam ‘een beet­je’ ver­loe­dert, kan ver­wor­den tot een […]

Minis­ters van VROM en Financiën stel­len Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 open

Minis­ters Tin­e­ke Hui­zin­ga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën heb­ben van­daag de nieu­we Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 gepu­bli­ceerd, die met ingang van mor­gen wordt open­ge­steld. Dit is een goed­ko­pe leen­fa­ci­li­teit voor pro­jec­ten die goed zijn voor natuur en mili­eu. Via de rege­ling kun­nen pro­jec­ten een groen­ver­kla­ring krij­gen, waar­mee ze in aan­mer­king komen voor […]

Rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regio’s’ van VROM is uit

Veel ste­de­lij­ke regio’s in Neder­land heb­ben een tekort aan recre­a­tie­groen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s’. Het rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regi­o’s’ van VROM ver­scheen gis­te­ren. In som­mi­ge geval­len loopt het tekort aan recre­a­tie­groen op tot ruim 60 pro­cent. Dat blijkt uit onder­zoek van het […]