VROM-Inspec­tie maakt hand­rei­king aan­pak woon­over­last en ver­loe­de­ring

De VROM-Inspec­tie heeft een hand­rei­king gemaakt voor gemeen­ten met daar­in alle moge­lijk­he­den die zij heb­ben om woon­over­last te bestrij­den. Woon­over­last, hin­der in en rond de woning, kan variëren van ver­loe­der­de tui­nen en ach­ter­stal­lig onder­houd tot extre­me over­last door ver­val­len (drugs-)panden, wiet­plan­ta­ges of esca­le­ren­de buren­ru­zies.

Een buurt die lang­zaam ‘een beet­je’ ver­loe­dert, kan ver­wor­den tot een onleef­ba­re plaats met extre­me vor­men van over­last of zeer gevaar­lij­ke en onge­zon­de situ­a­ties. Zo’n buurt weer pret­tig, gezond en vei­lig krij­gen is een hele opga­ve. De gemeen­te is van­we­ge haar ken­nis over de loka­le situ­a­tie en haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de leef­baar­heid en vei­lig­heid van wij­ken de aan­ge­we­zen par­tij om de regie te voe­ren over de aan­pak en pre­ven­tie van woon­over­last.

Meer info

 

Bron:
VROM