Open­stel­ling uiter­waar­den heeft posi­tief effect op vrije­tijd­s­eco­no­mie

Uit het onder­zoek ‘Open­stel­ling loont! Het effect van natuur en open­stel­ling op de vrije­tijd­s­eco­no­mie langs gro­te rivie­ren’ blijkt dat de open­stel­ling van de uiter­waar­den voor recre­an­ten een posi­tief effect heeft op de vrije­tijd­s­eco­no­mie. Het onder­zoek spitst zich toe op een ver­ge­lij­king van drie gebie­den: de Gel­der­se Poort, de Mid­­den-IJs­­sel en de Bra­bant­se Bedijk­te Maas. De […]

Groen is het goud van de vrije­tijd­s­eco­no­mie

Van­daag wordt de twee­de nieuws­brief van de cam­pag­ne ‘Groen Loont!’ ver­stuurd naar  onder meer wet­hou­ders van financiën, Twee­de Kamer­le­den, poli­tie­ke par­tij­en, pro­vin­cies, bouw­on­der­ne­min­gen, groen­sec­tor et cete­ra. Het cen­tra­le the­ma van deze nieuws­brief is recre­a­tie. De sec­tor recre­a­tie en toe­ris­me biedt veel men­sen een baan en is wat dat betreft gro­ter dan bij­voor­beeld de bank­sec­tor en […]