Groen is het goud van de vrije­tijd­s­eco­no­mie

Van­daag wordt de twee­de nieuws­brief van de cam­pag­ne ‘Groen Loont!’ ver­stuurd naar  onder meer wet­hou­ders van financiën, Twee­de Kamer­le­den, poli­tie­ke par­tij­en, pro­vin­cies, bouw­on­der­ne­min­gen, groen­sec­tor et cete­ra. Het cen­tra­le the­ma van deze nieuws­brief is recre­a­tie.

De sec­tor recre­a­tie en toe­ris­me biedt veel men­sen een baan en is wat dat betreft gro­ter dan bij­voor­beeld de bank­sec­tor en het ver­ze­ke­rings­we­zen. Voor­beel­den uit het land laten zien dat groen en recre­a­tie elkaar ver­ster­ken en dat voor een ren­de­ren­de recre­a­tie­bran­che de waar­de van groen op diver­se manie­ren beter benut kan wor­den.

Doel cam­pag­ne
Deze cam­pag­ne is opge­zet door een aan­tal orga­ni­sa­ties (Plant Publi­ci­ty Hol­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum, ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bomenstich­ting) die het groen omar­men met als doel aan te tonen dat de groe­ne bui­ten­ruim­te geen kos­ten­post is, maar een inves­te­ring die zich­zelf terug­ver­dient.

 

Inhoud nieuws­brief Recre­a­tie
Groen is het goud van de vrije­tijd­s­eco­no­mie
Natuur, land­schap, rust en ruim­te, dat is wat recre­an­ten en toe­ris­ten trekt. De gemeen­te Haar­lem­mer­meer en de pro­vin­cie Dren­the zijn zich daar­van bewust. Door kwa­li­teits­groen te kop­pe­len aan onder­ne­mer­schap valt geld te ver­die­nen, weten ze. En het zijn niet alleen de recre­a­tie­on­der­ne­mers die pro­fi­te­ren van inves­te­rin­gen in het groen. Ook het Rijk, de pro­vin­cie en de gemeen­te ont­van­gen baten.

Eer­ste ANWB-groen­plein wordt in Amers­foort aan­ge­legd
De behoef­te aan groen om de hoek groeit. Stij­gen­de bezoek­cij­fers van stads­par­ken wij­zen dat uit. Om van park Randen­broek een modern stads­park te maken, krijgt de gemeen­te Amers­foort hulp van de ANWB bij de aan­leg van een groen­plein. Het ini­ti­a­tief van de ANWB komt op het juis­te moment. Door bezui­ni­gin­gen heb­ben gemeen­ten min­der moge­lijk­he­den om te inves­te­ren in kwa­li­teits­groen in de nabij­heid van de woon­wijk.

Goes legt een kant en klaar bos aan
Groen dat snel klaar is, brengt ook snel op. Boven­dien kun­nen de onder­houds­kos­ten beperkt blij­ven door de aan­leg slim aan te pak­ken. De gemeen­te Goes pas­te die twee prin­ci­pes toe bij de aan­leg van een dorps­bos bij Oud-Sab­bin­ge met de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de.

Con­gres Groen Loont!
Op 27 okto­ber vindt in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le, het con­gres Groen Loont! plaats waar­in diver­se spre­kers het onder­werp belich­ten van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. 

Nieuws­brief opvra­gen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.