Lan­ce­ring Toe­kom­sta­gen­da Vrije Tijd en Toe­ris­me

Vrije Tijd en Toe­ris­me ver­vult een gro­te maat­schap­pe­lij­ke func­tie; het draagt bij aan geluk, wel­vaart en een omge­vings­kwa­li­teit die ken­nis­wer­kers en inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven aan­trekt. Zon­der samen­wer­king en voort­du­ren­de ver­nieu­wing , gaat die func­tie ver­lo­ren. Daar­om bun­de­len negen orga­ni­sa­ties de krach­ten om te wer­ken aan ‘Gastvrijheid van Wereld­klas­se’. Op 23 novem­ber wordt dit gedach­te­goed gelan­ceerd in […]

Sym­po­si­um Vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling: van visie naar prak­tijk

Op 21 april orga­ni­se­ren STIRR, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, Inno­va­tie­net­werk en Telos een groot sym­po­si­um over vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling. De rol van regi­o­na­le beeld­ver­ha­len staat hier­bij cen­traal. In tal van regio’s heb­ben onder­ne­mers in vrije tijd en toe­ris­me, samen met over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties, de uit­da­ging opge­pakt om gebieds­ont­wik­ke­ling vorm te geven. Reden genoeg om erva­rin­gen […]