Woon­con­su­ment spreekt voor­keur uit voor dorps woon­mi­li­eu in kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te

Een onder­zoek onder Utrecht­se woon­con­su­men­ten heeft een schat aan infor­ma­tie opge­le­verd over hoe men­sen wil­len wonen in de nieu­we Utrecht­se wijk Haar­zicht. Een rui­me meer­der­heid (70 pro­cent) kiest voor een dorps woon­mi­li­eu in een kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te met bij­voor­beeld gro­te bomen. Het meren­deel van de res­pon­den­ten wil wonen in een twee-onder-een-kap‑, hoek- of vrij­staan­de […]

Rot­ter­dam­mers geven voor­keur aan rui­ge natuur en water

Ruim twee­der­de van de Rot­ter­dam­mers geeft de voor­keur aan rui­ge natuur en water voor de inrich­ting van het 600 hec­ta­re gro­te nieu­we natuur- en recre­a­tie­ge­bied, Buy­ten­land, in de gemeen­te Albrands­waard. Dat is één van de voor­naams­te con­clu­sies uit het Bele­vings­waar­den­on­der­zoek, uit­ge­voerd in opdracht van de Pro­vin­cie Zuid Hol­land. De PvdA Rot­ter­dam, al jaren groot voor­stan­der […]