Bomenstichting zoekt voorbeelden van burgerinitiatief

De Bomenstichting is op zoek naar succesvolle voorbeelden van groene burgerinitiatieven. Het gaat om projecten met of rond bomen, waar het initiatief bij bewoners ligt en de gemeente voor ondersteuning zorgt. De praktijk leert namelijk dat gemeenten zich vaak geen raad weten met eigen initiatieven van burgers. Geslaagde projecten kunnen als voorbeeld dienen voor andere […]

Natuurcompensatie in Nederland kan profiteren van buitenlandse voorbeelden

De uitvoering van natuurcompensatie in ons land laat nog te wensen over, zo blijkt onder meer uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de VROM-Inspectie. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen met natuurcompensatie omgaan en welke ideeën Nederland daaraan kan ontlenen. Twee voor Nederland […]