Bomenstich­ting zoekt voor­beel­den van bur­ger­ini­ti­a­tief

De Bomenstich­ting is op zoek naar suc­ces­vol­le voor­beel­den van groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. Het gaat om pro­jec­ten met of rond bomen, waar het ini­ti­a­tief bij bewo­ners ligt en de gemeen­te voor onder­steu­ning zorgt. De prak­tijk leert name­lijk dat gemeen­ten zich vaak geen raad weten met eigen ini­ti­a­tie­ven van bur­gers. Geslaag­de pro­jec­ten kun­nen als voor­beeld die­nen voor ande­re […]

Natuur­com­pen­sa­tie in Neder­land kan pro­fi­te­ren van bui­ten­land­se voor­beel­den

De uit­voe­ring van natuur­com­pen­sa­tie in ons land laat nog te wen­sen over, zo blijkt onder meer uit rap­por­ten van de Alge­me­ne Reken­ka­mer en de VROM-Inspec­­tie. Het LEI (onder­deel van Wage­nin­gen UR) onder­zocht in opdracht van het minis­te­rie van LNV hoe ande­re lan­den met natuur­com­pen­sa­tie omgaan en wel­ke ideeën Neder­land daar­aan kan ont­le­nen. Twee voor Neder­land […]