Nieu­we gast­heer Von­del­park ver­zoekt bezoe­kers zelf hun afval op te rui­men

Van­af van­daag heeft het Von­del­park een nieu­we bewo­ner: de Von­del­ka­bou­ter. De Von­del­ka­bou­ter onder­steunt de nieu­we aan­pak van Stads­deel Zuid en de Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park tegen de toe­ne­men­de ver­vui­ling van het park. Samen wil­len het stads­deel en de Vrien­den de betrok­ken­heid van bezoe­kers ver­gro­ten waar­bij een beroep wordt gedaan op de vriend­schap met het […]

Vrien­den Von­del­park done­ren €30.000 voor onder­houd bomen

De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park over­han­dig­de onlangs aan wet­hou­der Joep Blaas van Stads­deel Zuid €30.000. Het geld is inge­za­meld voor het 100-bomen­plan, een actie waar­mee de Vrien­den beeld­be­pa­len­de bomen in het park een lan­ge­re levens­duur wil geven. Vele par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven en Vrien­den heb­ben geld gedo­neerd. Onder de titel ‘100 bomen­plan’ zijn de Vrien­den in […]

Vie­ring ein­de reno­va­tie Von­del­park

Na tien jaar is het zover: de reno­va­tie van het Von­del­park is ten ein­de geko­men. Het groe­ne hart van Amster­dam ziet er nu prach­tig uit en is weer klaar om elk jaar de vele mil­joe­nen bezoe­kers te ont­van­gen.  Op zon­dag 28 febru­a­ri van­af 14.00 uur vindt de fees­te­lij­ke ope­ning van het gere­no­veer­de Von­del­park plaats. Tij­dens […]